Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zintegrowane narzędzia pomagają sektorowi budowlanemu przejść na gospodarkę o obiegu zamkniętym

Budynki budowane lub odnawiane z zastosowaniem odwracalnych technik projektowych tworzą większą wartość w sektorze, w którego centrum uwagi znajduje się zrównoważony rozwój. Większa wartość oznacza mniej odpadów – z tego powodu finansowany przez Unię Europejską projekt BAMB zajmował się sposobami wprowadzania systemowych zmian ukierunkowanych na rozwój zrównoważonego budownictwa.

Zmiana klimatu i środowisko
Społeczeństwo
Energia

Europejskie budynki odpowiadają za znaczną część naszego zużycia energii, całkowitej emisji gazów cieplarnianych, wydobycia surowców i produkcji odpadów. Jedną z głównych przyczyn tego stanu rzeczy jest nieodpowiednie projektowanie budynków oraz stosowanie tradycyjnego liniowego modelu „wyprodukuj-zużyj-wyrzuć”. Zatem jeśli budynek został zaprojektowany do spełniania tylko jednej funkcji, a w danym mieście czy regionie zaszły poważne zmiany gospodarcze lub społeczne, najczęściej okazuje się, że taki budynek stoi opuszczony. W efekcie trzeba go rozebrać albo przeprowadzić skomplikowane i kosztowne prace remontowe lub całkowicie go przebudować, co generuje znaczne ilości odpadów. Finansowany przez Unię Europejską projekt BAMB promował zmianę przyjętych wzorców. W ramach nowego modelu materiały, komponenty i budynki są oceniane i wytwarzane z uwzględnieniem wymogów efektywnej gospodarki o obiegu zamkniętym. Podejście to wykracza poza ograniczone i liniowe podejścia skupione na analizie cyklu życia, stosowane obecnie w narzędziach i metodologiach w sektorze budowlanym.

Protokół projektowy dla elastycznych i przekształcalnych budynków

Partnerzy projektu opracowali dokument Reversible Building Design Protocol, który umożliwia różnym interesariuszom w łańcuchu wartości w sektorze budownictwa wdrażanie odwracalnych strategii projektowych i podejść w działaniach budowlanych i remontowych. U podstaw tego podejścia projektowego leżą zdolność do przekształcania (możliwość przekształcania przestrzeni budynku w celu spełnienia nowych wymagań) oraz potencjał ponownego wykorzystania (możliwość ponownego wykorzystania elementów i komponentów). Odwracalny projekt budowlany umożliwia efektywną pod względem wykorzystania zasobów naprawę, ponowne wykorzystanie i odzyskiwanie materiałów budowlanych, produktów i komponentów, ponieważ dostęp do różnych warstw (takich jak podłogi, okna, przewody elektryczne, wentylacja, ściany wewnętrzne) jest możliwy bez uszkadzania innych części budynku, a komponenty mogą być łatwo usuwane lub wymieniane. Ten model może być również wykorzystywany do projektowania elastycznych i łatwych do przekształcenia budynków.

Narzędzie do oceny budynków o obiegu zamkniętym

Partnerzy projektu opracowali również prototypowe narzędzie do oceny budynku o obiegu zamkniętym. Narzędzie decyzyjne opiera się na metodologii oceny wydajności zasobów nowych i istniejących budynków na podstawie wyboru materiałów i decyzji projektowych. Integracja metodologii w nowo opracowanej platformie programowej (kompatybilnej z rozwiązaniami BIM) może pomóc użytkownikom w dokonywaniu lepszych wyborów zgodnych z ideami gospodarki o obiegu zamkniętym. Platforma pomaga użytkownikom dostrzec wpływ alternatywnych rozwiązań, optymalizując wskaźniki efektywności, takie jak potencjał ponownego wykorzystania i możliwości przekształcania w różnych fazach cyklu życia budynku (projektowanie, budowa, zarządzanie i konserwacja, renowacja, rozbiórka).

Doświadczenia pilotażowe i informacje zwrotne

Składający się z drewnianej konstrukcji oraz prefabrykowanych systemów ścian, podłóg i dachów nowy moduł o nazwie „Build Reversible in Conception” został zbudowany, rozebrany, odbudowany i dwukrotnie przekształcony. Zrównoważony i odwracalny moduł dydaktyczny testowany w Brukseli jest częścią centrum edukacyjnego, dzięki któremu nauczyciele, studenci i producenci wyrobów budowlanych mogą śledzić wdrożenie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym i odwracalnego projektowania budynków w praktyce. Na kampusie Vrije Universiteit Brussel (VUB) przekształcono dawny dom studencki w laboratorium badań budynków o obiegu zamkniętym (Circular Retrofit Lab). Wyremontowano osiem pomieszczeń studenckich z wykorzystaniem rozwiązań budowlanych, które można zdemontować, przystosować i ponownie wykorzystać, tworząc jak najmniej odpadów rozbiórkowych. W Heerlen (Holandia) konsorcjum projektowe opracowało laboratorium Green Transformable Building Lab z użyciem wielofunkcyjnej i odwracalnej ramy stalowej wypełnionej wymiennymi, niezależnymi i odwracalnymi elementami podłogi, elewacji i dachu. Prototypowe rozwiązania pokazały, że istniejąca konstrukcja może zostać przekształcona tak, aby mogła spełniać inną funkcję (np. przestrzeni wspólnej, przestrzeni do współpracy lub ekologicznego domu), a w przyszłości zachować elastyczność i zgodność z założeniami obiegu zamkniętego. Co więcej, zastosowanie takich rozwiązań pozwala na znaczące zmniejszenie ilości odpadów powstających w wyniku zmiany funkcji budynku dzięki użyciu wymiennych i modułowych komponentów, które można unowocześniać. „Projekty pilotażowe i prototypowanie pokazały, że narzędzia i metodologie powstałe w ramach projektu BAMB mogą spowodować ograniczenie wytwarzania odpadów i surowców wykorzystywanych w niektórych przekształceniach budowlanych nawet o 75–90 %", podsumowuje Caroline Henrotay, koordynatorka projektu.

Słowa kluczowe

BAMB, wartość, odpady, budownictwo, karty materiałów, odwracalny projekt budowlany, ocena budynków o obiegu zamkniętym, zrównoważone, gospodarka o obiegu zamkniętym

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania