Skip to main content

Reintegration of coal ash disposal sites and mitigation of pollution in the West Balkan area

Article Category

Article available in the folowing languages:

Bałkany Zachodnie biorą się za sprzątanie

Dzięki wsparciu UE samorządy, rolnicy i elektrownie na Bałkanach Zachodnich wprowadziły nowe rozwiązania pozwalające usuwać popiół węglowy ze środowiska.

Technologie przemysłowe

Składowanie popiołu węglowego w regionie Bałkanów Zachodnich jest źródłem zanieczyszczenia i skażenia okolicznych terenów, co rodzi konieczność przedsięwzięcia odpowiednich działań. Uczestnicy projektu "Reintegracja składowisk popiołu węglowego i ograniczenie zanieczyszczenia na Bałkanach Zachodnich" (Recoal) dostrzegli te problemy i postanowili znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Celem finansowanego ze środków UE projektu było ocenienie zagrożenia, jakie stwarzają składowiska popiołu, zbadanie skutków społeczno-ekonomicznych zjawiska oraz przetestowanie nowych efektywnych kosztowo metod rekultywacji terenów, na których składowano popiół, wraz z oczyszczaniem skażonych wód. Cele te osiągnięto dzięki połączeniu podejścia ekologicznego, agronomicznego, technologicznego i społeczno-ekonomicznego. Zaproponowano między innymi pokrycie gleby w celu zmniejszenia przenoszenia toksycznych substancji, a także instalację systemów filtracji i napowietrzania w przypadku terenów przemysłowych. Innym rozwiązaniem była ochrona łańcucha dostaw żywności dzięki użyciu niepochłaniających zanieczyszczeń odmian lokalnych roślin uprawnych oraz pokryciu i modyfikacji gleby. Oprócz tego zaproponowano tanie metody przeciwdziałania pyleniu, polegające na stosowaniu pasów buforowych i osłon wiatrowych, selekcji płodów rolnych, płodozmianu i międzyplonu dla uzyskania trwałej pokrywy roślinnej. Oczyszczanie lokalnych rzek oparto na nowatorskich technikach filtrowania gleby, takich jak fitoekstrakcja, rizofiltracja i wiązanie chemiczne. Rozwiązania te opracowano wspólnie z rolnikami, władzami lokalnymi i innymi zainteresowanymi stronami. Uczestnicy projektu najpierw dokonali kompleksowej oceny sytuacji, a następnie zaproponowali najskuteczniejsze metody i technologie. Przeprowadzono wiele testów i doświadczeń, aby uzyskać najlepsze możliwe metody i udoskonalić narzędzia decyzyjne pod kątem optymalnej strategii rekultywacji i reintegracji składowisk popiołu węglowego. Warsztaty przeprowadzone na zakończenie projektu oraz publikacja podręcznika poświęconego powiązanym zagadnieniom pomogły zainteresowanym stronom skutecznie działać na rzecz czystszego, wolnego od popiołu środowiska.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania