Skip to main content

Leading European RTD Sustained High Value Innovative Production for Manufuture

Article Category

Article available in the folowing languages:

Plany działania w zakresie produkcji drogą do zrównoważonego rozwoju

Dzięki finansowanej przez UE inicjatywie, osią europejskiej polityki produkcji jest innowacyjność i zrównoważoność.

Zmiana klimatu i środowisko

Celem projektu "Wiodąca innowacyjna europejska produkcja wysokiej jakości oparta na badaniach i rozwoju technologicznym dla celów ManuFuture" (Leadership) było wparcie przemysłu i decydentów w przekształcaniu europejskiego sektora wytwórczego w zrównoważoną i konkurencyjną gospodarkę opartą na wiedzy. Konsorcjum wykorzystało plany działania w zakresie badań i rozwoju technologicznego (RTD) do zarządzania innowacjami w ramach europejskich procesów produkcji. Wyniki wykorzystano, by pomóc w opracowaniu obszarów strategicznych platformy RTD ManuFuture dla największych europejskich sektorów przemysłowych. Partnerzy projektu zastosowali podejście oparte na popycie w celu opracowania planów systemu dobrych praktyk ManuFuture, gromadząc informacje na podstawie kwestionariuszy, warsztatów i seminariów. Każdy plan działania opracowano na podstawie dziewięcioletniego okresu. Naukowcy przeprowadzili także ankietę przemysłową wyszczególniającą oczekiwania decydentów ze 125 przedsiębiorstw oraz na podstawie planów sektorowych z 25 sektorów produkcyjnych projektu Leadership. Strona internetowa projektu Leadership była także niezbędnym narzędziem współpracy i odegrała decydującą rolę w powodzeniu projektu. Pełniła funkcję składu materiałów oraz platformy tworzenia planów działania i pakietów roboczych, jak również zarządzania projektami. Wyniki projektu rozpowszechniono poprzez takie wydarzenia, jak spotkania poświęcone planom działania, warsztaty konsultacyjne, seminaria i konferencje. Plany działania opracowane pod patronatem projektu Leadership pozwoliły europejskiemu sektorowi produkcyjnemu czerpać korzyści ze zwiększenia poziomu innowacyjności. Ponadto, inicjatywa ta przyczyniła się do promowania przez UE zrównoważonego rozwoju w przemyśle i uhonorowania jej zaangażowania w dbałość o środowisko naturalne.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania