Skip to main content

Supporting environmental microbiology and biotechnology research potential in Western Greece

Article Category

Article available in the folowing languages:

Impuls dla greckiej mikrobiologii i biotechnologii

Osadzona pomiędzy wschodem a zachodem, w umiarkowanym klimacie, który sprzyja przyrodzie i bioróżnorodności, Grecja jest rajem dla badań i testów w zakresie nauk przyrodniczych.

Zmiana klimatu i środowisko

Celem finansowanego ze środków UE projektu o nazwie „Wspieranie potencjału badawczego w zakresie mikrobiologii środowiskowej i biotechnologii w zachodniej Grecji” ('Supporting environmental microbiology and biotechnology research potential in western Greece' - MicrobeGR) jest wykrywanie i kontrola zespołów mikroustrojowych i patogenicznych. W ramach projektu badane są owady-szkodniki oraz nosiciele chorób, które stwarzają poważne zagrożenie dla społeczności rolniczych, środowiskowych i medycznych. W ramach projektu opracowano przyjazny dla użytkownika portal internetowy, który obejmuje aktualne prace badawcze prowadzone w ramach projektu MicrobeGR, powiązane wiadomości, kalendarz wydarzeń oraz publikacje naukowe. W celu zapoczątkowania nowych obszarów badawczych w zakresie mikrobiologii i biotechnologii środowiskowej, w projekt zaangażowano badaczy zajmujących się DNA oraz ekologią mikroustrojów. Stworzono instalację mikromacierzy, która pozwala badać różnorodność mikroustrojów i patogenów, zainstalowano także nowe wyposażenie, takie jak analizator genetyczny oraz system obrazowania DNA. Urządzenia zainstalowano w Laboratorium Biologii Molekularnej i Biochemii ('Laboratory of Molecular Biology and Biochemistry') na wydziale Zarządzania Zasobami Środowiskowymi i Naturalnymi ('Department of Environmental and Natural Resources Management') Uniwersytetu Ioannina ('University of Ioannina'). Urządzenia te dostępne są dla różnych naukowców i instytucji. W ramach projektu zainicjowano także programy współpracy i wymiany naukowej personelu, a także nadzorowano warsztat „Molekularne metody odkrywania ukrytego świata mikroustrojów”, który odbył się w 2009 roku. Projekt dostarczył wiele różnych wyników, które mogą być korzystne dla wszystkich aspektów dziedziny ekologii molekularno-mikrobiologicznej. Powyższe wyniki, w połączeniu z innymi inicjatywami projektowymi, pozwolą poszerzyć naszą wiedzę na temat chorób plonów oraz innych wyzwań środowiskowych. Pozwolą również w nowatorski sposób rozwinąć mikrobiologię i biotechnologię, czerpiąc korzyści z ulepszonej infrastruktury lokalnej oraz naturalnej bioróżnorodności Grecji.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania