Skip to main content

Unlocking Animal Food Quality Research Potential in Baltic Region by Developing Scientific and Technical Capacities of the Research Institute “Sigra”

Article Category

Article available in the folowing languages:

Usprawnienie łotewskich badań nad jakością żywności

Środki UE są wykorzystywane do pobudzenia łotewskich badań w dziedzinie jakości żywności, a tym samym zdrowia publicznego. Dotychczasowe osiągnięcia obejmujące wymiany kadr oraz modernizacja sprzętu rozpoczynają nową erę owocnej współpracy na linii Łotwa–UE.

Zmiana klimatu i środowisko

UE często wspiera swoje najnowsze państwa członkowskie w zwiększaniu ich możliwości badawczych. Odkąd Łotwa wstąpiła do UE w 2004 r., UE wspiera wysiłki na rzecz usprawnienia krajowego Instytutu Badawczego Biotechnologii i Weterynarii Sigra. Finansowany z programu "Potencjał badawczy" trzyletni projekt BALTFOODQUAL zakończył się na początku 2011 r. Jego podstawowym celem było zwiększenie potencjału badawczego Instytutu w zakresie badań nad paszami i jakością żywności. Drugim celem było promowanie zdolności badawczych w strefie Morza Bałtyckiego oraz integracja regionalna z europejską przestrzenią badawczą (EPB) za pośrednictwem współpracy wewnątrzunijnej. Ogólnym celem inicjatywy na rzecz badań była poprawa stanu zdrowia konsumentów. Zespół osiągnął swoje cele. Rozwinięto potencjał naukowy i technologiczny Instytutu, szczególnie poprzez współpracę w innymi grupami z UE pracującymi w terenie. Dzięki projektowi w sześciu przypadkach oddelegowano pracowników Instytutu do jednostek badawczych w pobliskich krajach. Pozwoliło to oddelegowanym pracownikom na rozwinięcie umiejętności badawczych poprzez korzystanie z bardziej zaawansowanego sprzętu agencji partnerskich oraz planowanie przyszłych wspólnych projektów badawczych. W ramach projektu organizowano też delegacje w drugą stronę, podczas których zagraniczni naukowcy odwiedzali Instytut celem przeprowadzenia szkoleń w zakresie umiejętności. Wysiłki poczynione w ramach projektu przyczyniły się również do rozwoju zdolności badawczych Instytutu Sigra poprzez zakup nowego sprzętu dla trzech laboratoriów. Niektóre pomieszczenia Instytutu zostały wyremontowane w celu przyjęcia nowego sprzętu, a personel przeszkolono pod kątem jego użycia. Inne działania w ramach współpracy obejmowały wspólne publikacje opracowań oraz udział w 23 międzynarodowych wydarzeniach, konferencjach i warsztatach. Dodatkowe działania informacyjne obejmowały produkcję odpowiednich materiałów do użytku publicznego oraz 31 popularnych publikacji o Instytucie i pięć programów telewizyjnych. Dowodem na podniesienie potencjału Instytutu jest duża liczba nowych wspólnych działań, które rozpoczęto z innymi europejskimi instytucjami. Złożono trzy wnioski dotyczące nowych projektów, z których dwa uzyskały finansowanie i zakończyły się w 2013 r. Zarejestrowano cztery patenty i opublikowano 43 artykuły naukowe. Instytut ustanowił również Krajowy klaster żywności, w skład którego wchodzą partnerzy naukowi i przemysłowi. BALTFOODQUAL skutecznie zwiększył możliwości badawcze Instytutu Badawczego Sigra, czego skutkiem jest korzystna współpraca i pożyteczne wyniki badań.

Słowa kluczowe

Możliwości badawcze, jakość żywności, pasza, zdrowie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania