Skip to main content

Ring-walking, metal coordination and aryl-halide oxidative addition

Article Category

Article available in the folowing languages:

Badacze analizują związki fluorowe

Naukowcy zbadali tworzenie się nowych związków stilbenu i stilbazolu opartych na późnych metalach przejściowych, powstających w wyniku szeregu przemian, w tym poprzez koordynację metal-olefina ('metal-olefin coordination'), obtaczanie metalu ('metal ring-walking') oraz utleniające wzbogacanie halogenkiem arylu ('aryl-halide oxidative addition').

Energia

Związki fluorowe są powszechnie wykorzystywane w przemyśle półprzewodnikowym i farmaceutycznym. Ich zastosowania obejmują materiały elektroniczne, rozpuszczalniki, smary oraz katalizatory przejścia fazowego ('phase-transfer catalysts'). Pomimo powszechności ich stosowania, powstawanie tych związków to złożony proces: dotyczy to zwłaszcza katalizowanych reakcji sprzężenia skośnego metali przejściowych, w których powstają wiązania węgiel-węgiel z substratami fluorowymi, które często hamowane są przez tworzenie się silnych wiązań metal-węgiel oraz przez inne procesy. W ramach finansowanego przez UE projektu o nazwie „Obtaczanie, koordynacja metalu i utleniające wzbogacanie halogenkiem arylu” ('Ring-walking, metal coordination and aryl-halide oxidative addition' - Ringwalk) uzyskano szereg wyników dotyczących w szczególności związków stilbenu i stilbazolu opartych na późnych metalach przejściowych, powstających w wyniku koordynacji metal-olefina, obtaczanie metalu oraz utleniające wzbogacanie halogenkiem arylu. W ramach prac projektowych uzyskano również szereg nowych materiałów, które zostały wykorzystane przez naukowców do zbadania powstawania materiałów cienkowarstwowych oraz do produkcji ogniw słonecznych. Dodatkowo, ze względu na fakt, że opracowywanie systemów przetwarzania informacji opartych na cząsteczkach stanowi szybko rozwijającą się dziedzinę, naukowcy zbadali także strukturę cząsteczkową oraz parametry reakcji w czasie tworzenia się materiałów cienkowarstwowych. Stosując uniwersalną, dwuetapową metodę produkcji, wykorzystującą chromosomy organiczne i metaloorganiczne, związane poprzecznie (usieciowane) z palladem, naukowcy stworzyli warstwy elektrochromowe.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania