Skip to main content

Promoting positive images of SET in young people

Article Category

Article available in the folowing languages:

Pierwsze doświadczenia z naukami ścisłymi

Poprzez zmienianie za –pośrednictwem telewizji i szkół – negatywnych stereotypów dotyczących nauk ścisłych, inżynierii i technologii, UE ma nadzieję zachęcić młodych ludzi do wybrania tych dziedzin jako ścieżek kariery.

Zmiana klimatu i środowisko

By zapewnić ciągłość badań, nauki oraz powiązanego z nimi przemysłu, UE musi zwrócić się do młodzieży państw członkowskich i zachęcić tę młodzież do wybierania ścieżek kariery związanych z naukami ścisłymi. W ramach finansowanego przez UE projektu o nazwie „Promowanie wśród młodych ludzi pozytywnego wizerunku nauk ścisłych, inżynierii i technologii” ('Promoting positive images of SET in young people' - Motivation) badane są możliwości zachęcenia większej ilości młodych ludzi do wybierania ścieżek kariery w dziedzinach nauk ścisłych, inżynierii i technologii ('science, engineering and technology' - SET). Często zdarza się, że przestarzałe poglądy na temat nauk ścisłych oraz niepotrzebne stereotypy zniechęcają młodych ludzi do wybierania karier w dziedzinach ścisłych, nawet gdy osoby te są nimi potencjalnie zainteresowane. Wizerunek ten może być wzmacniany w sposób negatywny przez kolegów, nauczycieli oraz media. Zagadnieniem tym zajmuje się projekt Motivation. Lepsza prezentacja, wizyty naukowe oraz szkolenia profesjonalne mogą zwiększyć atrakcyjność powyższych dziedzin dla większej liczby uczniów, a zwłaszcza uczennic, które rzadziej wybierają kariery związane z naukami ścisłymi. Partnerzy uczestniczący w projekcie przeprowadzają analizę sposobów przedstawiania dziedzin SET w telewizji i w podręcznikach szkolnych. Jednocześnie zachęcają oni do debaty na ten temat pomiędzy nauczycielami, doradcami w dziedzinie nauczania ('study counselors') oraz rodzicami. Mówiąc konkretnie, w ramach projektu Motivation analizowane są rola płci oraz postrzegania własnej osoby w dokonywaniu wyboru ścieżki zawodowej SET. Analiza ta przeprowadzana jest w zróżnicowanych grupach uczniów (np. uczniowie płci żeńskiej, młodzież o korzeniach imigracyjnych oraz młodzież homoseksualna). Prace projektowe obejmują również identyfikację dobrych praktyk w zakresie metod zmiany uprzedzeń dotyczących SET oraz zachęcanie do inicjatyw włączających. Projekt Motivation dostarcza liczne rekomendacje mające na celu stworzenie bardziej zachęcającego wizerunku otaczającego SET. W ramach projektu odkryto, że niezbędne jest przedstawienie w młodzieżowych czasopismach i serialach bardziej zróżnicowanego i realistycznego wizerunku stanowisk pracy. Redaktorzy i producenci powinni szukać wsparcia ze strony przemysłu i uniwersytetów, umożliwiającego im naszkicowanie bardziej interesującego wizerunku możliwości w dziedzinach SET. Niezbędne jest także stworzenie kobiecych wzorców związanych z SET, w celu zredukowania stereotypów związanych z płcią, a także uświadomienie mediów młodzieżowych o ich wpływie na podtrzymywanie tych stereotypów. Dzięki pracom projektowym odkryto również, że sympatia do danego przedmiotu w szkole nie oznacza, że uczniowie automatycznie zechcą się w nim specjalizować. W tym kontekście podkreślono również brak inicjatywy zmierzającej do polepszenia wizerunku SET. Bardziej angażujący program nauczania może stanowić wkład do pobudzania zainteresowania dziedzinami SET oraz przedstawiania tych dziedzin jako interesującej ścieżki zawodowej, zamiast prezentować ją jako „zbyt trudną”. Równocześnie nauczyciele powinni walczyć z nierównością płci obecną w naukach ścisłych i podjąć rolę kluczowych wzorców w dziedzinie nauk ścisłych. Kolejne wyzwanie stanowi tradycyjny stereotyp, umacniany w dzieciach zarówno przez nauczycieli, jak i rodzinę, polegający na zachęcaniu chłopców do studiowania nauk ścisłych i zniechęcaniu do tego dziewczynek. Jeżeli dziedziny SET mają zapewnić dobrobyt w Europie, to powyższe zalecenia, wraz z innymi, powinny zostać uwzględnione przez przemysł, instytucje akademickie, firmy oraz decydentów, co stanowi cel projektu Motivation.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania