Skip to main content

Sustaining research momentum over the coming decades: mentoring the next generation of researchers for tuberculosis

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wspieranie badań nad gruźlicą w Afryce Południowej i Indiach

Inicjatywa finansowana ze środków UE pomogła wzmocnić potencjał badawczy i kliniczny krajów rozwijających się, cechujących się wysokim poziomem zachorowalności na gruźlicę (TB). Program ten zapewnił wsparcie dla młodych naukowców zainteresowanych kształceniem się w zakresie biologii gruźlicy i rozwojem własnej kariery naukowej.

Zdrowie

Gruźlica stanowi narastający problem zdrowotny, szczególnie w krajach rozwijających się, gdzie wysoki stopień powszechności występowania wirusa HIV ułatwia rozprzestrzenianie się prątka gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis). Pomimo znaczącego wzrostu poziomu finansowania badań, wyzwanie utrzymania intensywności badań w nadchodzących latach jest nadal aktualne. Kluczowym celem finansowanego ze środków UE projektu TBSUSGENT było wspieranie i opieka nad odpowiednio wykwalifikowanymi naukowcami zajmującymi się gruźlicą w krajach, w których infekcja pozostaje poważnym problemem zdrowotnym, czyli w Afryce Południowej i Indiach. W tym celu inicjatywa ta zmierza do opracowania programów stypendiów badawczych dla klinicystów zajmujących się gruźlicą i zarządzania nimi, oferując szkolenie naukowe i sieć mentorów. Łączna liczba 25 naukowców otrzymała finansowanie w ramach programu TBSUSGENT z przeznaczeniem na badanie różnych aspektów biologii gruźlicy, takich jak immunologiczne mechanizmy leżące u podstaw lekoopornej odmiany gruźlicy, ważność zastosowania analiz limfocytów T w diagnozowaniu i identyfikacja nowych biomarkerów. Przeprowadzono również badania prób klinicznych nad skrajnie lekooporną gruźlicą (XDR TB) oraz korzyściami wynikającymi z zastosowania różnych terapeutycznych interwencji. Część naukowego szkolenia przeprowadzanego w ramach projektu składała się z seminariów i kursów z zakresu biostatystyki, epidemiologii, diagnostyki i immunologii gruźlicy. Oprócz wsparcia w zakresie zasobów ludzkich program finansowania wzmocnił infrastrukturę i potencjał badawczy zarówno w Afryce, jak i w Indiach. Program TBSUSGENT z powodzeniem zapewnił kształcenie i wsparcie dla naukowców z krajów rozwijających się, umożliwiając im karierę naukową w zakresie prac dotyczących biologii gruźlicy. Oprócz wzmocnienia wiedzy klinicznej i badań dotyczących gruźlicy w Afryce Południowej i Indiach, program ten zapewnił również nowy wgląd w lekooporną odmianę gruźlicy i otworzył możliwości współpracy i finansowania w Europie.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania