Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Działalność dotycząca zwierząt

Bydło i inne zwierzęta z rodziny ssaków zapewniają nam żywność, a także umożliwiają badania naukowe i medyczne. Planuje się więc przygotowanie nowej placówki do badania tych zwierząt przy użyciu nieinwazyjnych metod.

Gospodarka cyfrowa

Ssaki, które trawią swoje pożywienie roślinne poprzez przeżuwanie go kilka razy (poprzez zwracanie i ponowne przeżuwanie), nazywane są przeżuwaczami. Do zwierząt takich należy bydło, owce, kozy, łosie, antylopy i inne. W miarę rozwoju nauki oraz biorąc pod uwagę, że przeżuwacze i ich produkty odgrywają ważną rolę w łańcuchu pokarmowym, sprawą istotną jest postęp w zrozumieniu tej gromady ssaków. Europa publikuje co roku ponad 3000 artykułów naukowych na temat przeżuwaczy, toteż środowisko europejskie, z przeszło 400 zaangażowanym instytutami i uniwersytetami, jest uważane za przodujące w tej dziedzinie. Współpraca w tej dziedzinie między Europą i resztą świata jest bardzo rozwinięta (chociaż w tym względzie wschodnia Europa pozostaje w tyle). Mając to na uwadze, w finansowanym przez UE badaniu o nazwie ERIN, starano się rozwinąć zintegrowaną europejską sieć infrastruktury placówek zwierzęcych w aspekcie fizjologii przeżuwaczy. Przeprowadzono dogłębne badania i rozmowy z interesariuszami z przemysłu, tworząc scenariusze do zakładania placówek do badań naukowych w Europie. W ramach projektu ERIN zorganizowano konferencję z interesariuszami w celu omówienia rezultatów. Okazało się, że najbardziej dostępne badania dotyczyły bydła jako głównego gatunku przeżuwaczy, a w następnej kolejności owiec i kóz. Badania te dotyczyły głównie nauk weterynaryjnych, rolnictwa, mleczarstwa i nauk zoologicznych, jak również nauk i technologii żywnościowych. Istnieje jednak wiele tematów, które nie zostały zbadane, z uwagi na szybko zmieniające się warunki w otaczającym nas świecie. Toteż, w projekcie ERIN starano się wyjaśnić w jaki sposób badania przeżuwaczy powinny w sposób globalny wyjaśnić nowe wyzwania, a mianowicie ochronę żywności, zmiany klimatyczne oraz zrównoważenie systemów produkcji. Do tego włączyć należy ochronę środowiska i opiekę nad zwierzętami, jak też kapitał społeczny. Nowatorskie rozwiązania wymagają zintegrowanych zastosowań istniejącej wiedzy, nauki i technologii, jak również sieci indyscyplinarnych oraz rozszerzonego uczestnictwa interesariuszy. Badania realizowane w przeszłości zajmowały się w większości cechami takimi jak szybkość wzrostu oraz nielicznymi genami. Obecnie uwaga skierowana została na cechy bardziej złożone, takie jak płodność lub zachowanie się, co wiąże się z licznymi genami, które powinny być zbadane bliżej. Aby zrozumieć powiązania między genami, środowiskiem i cechami, w ramach projektu ERIN zwrócono uwagę na bardziej szczegółowe zbiory informacji. Wymaga to dogłębnych badań związanych ze stosunkowo nowymi dziedzinami nauki (powiązanymi z genetyką), takimi jak metabolomika, proteomika i transkryptomika. Z drugiej strony, nowatorskie rozwiązania w dziedzinie hodowli muszą brać pod uwagę różnorodny kontekst środowiskowy rolnictwa europejskiego, pomagając w przystosowaniu każdego z obszarów. Ponadto, przeżuwacze wykorzystywane są coraz częściej w charakterze modeli do studiowania zaburzeń zdrowia u ludzi, by wymienić zaburzenia układu reprodukcyjnego lub rozwoju. Wyłaniające się koncepcje naukowe i narzędzia, dotyczące nauk biomedycznych, mają na celu dokonanie postępu w badaniach rolnictwa, zwłaszcza przy badaniach z zastosowaniem nieinwazyjnych technik (np. obrazowania). Pomimo, iż badania takie zostały już zainicjowane, to jednak ich skala jest ograniczona i wymagają one dofinansowania. Ścisła koordynacja pomiędzy naukowcami i nowatorskimi rozwiązaniami będzie sprawą istotną, by pomóc rolnictwu w przezywciężaniu globalnych wyzwań. Placówki eksperymentalne muszą realizować współpracę, by rozwinąć mniej inwazyjne, lecz bardziej precyzyjne metody prowadzonych badań. Nowe, połączone placówki z pewnością pomogą w prowadzeniu badań przeżuwaczy z korzyścią dla sektora rolnictwa. Należy sądzić, że rozszerzy to jakość i skuteczność badań europejskich.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania