Skip to main content

Support study for the identification of potential needs and possibilities for an integrated European infrastructure network of animal facilities in ruminant physiology and breeding

Article Category

Article available in the folowing languages:

Działalność dotycząca zwierząt

Bydło i inne zwierzęta z rodziny ssaków zapewniają nam żywność, a także umożliwiają badania naukowe i medyczne. Planuje się więc przygotowanie nowej placówki do badania tych zwierząt przy użyciu nieinwazyjnych metod.

Gospodarka cyfrowa

Ssaki, które trawią swoje pożywienie roślinne poprzez przeżuwanie go kilka razy (poprzez zwracanie i ponowne przeżuwanie), nazywane są przeżuwaczami. Do zwierząt takich należy bydło, owce, kozy, łosie, antylopy i inne. W miarę rozwoju nauki oraz biorąc pod uwagę, że przeżuwacze i ich produkty odgrywają ważną rolę w łańcuchu pokarmowym, sprawą istotną jest postęp w zrozumieniu tej gromady ssaków. Europa publikuje co roku ponad 3000 artykułów naukowych na temat przeżuwaczy, toteż środowisko europejskie, z przeszło 400 zaangażowanym instytutami i uniwersytetami, jest uważane za przodujące w tej dziedzinie. Współpraca w tej dziedzinie między Europą i resztą świata jest bardzo rozwinięta (chociaż w tym względzie wschodnia Europa pozostaje w tyle). Mając to na uwadze, w finansowanym przez UE badaniu o nazwie ERIN, starano się rozwinąć zintegrowaną europejską sieć infrastruktury placówek zwierzęcych w aspekcie fizjologii przeżuwaczy. Przeprowadzono dogłębne badania i rozmowy z interesariuszami z przemysłu, tworząc scenariusze do zakładania placówek do badań naukowych w Europie. W ramach projektu ERIN zorganizowano konferencję z interesariuszami w celu omówienia rezultatów. Okazało się, że najbardziej dostępne badania dotyczyły bydła jako głównego gatunku przeżuwaczy, a w następnej kolejności owiec i kóz. Badania te dotyczyły głównie nauk weterynaryjnych, rolnictwa, mleczarstwa i nauk zoologicznych, jak również nauk i technologii żywnościowych. Istnieje jednak wiele tematów, które nie zostały zbadane, z uwagi na szybko zmieniające się warunki w otaczającym nas świecie. Toteż, w projekcie ERIN starano się wyjaśnić w jaki sposób badania przeżuwaczy powinny w sposób globalny wyjaśnić nowe wyzwania, a mianowicie ochronę żywności, zmiany klimatyczne oraz zrównoważenie systemów produkcji. Do tego włączyć należy ochronę środowiska i opiekę nad zwierzętami, jak też kapitał społeczny. Nowatorskie rozwiązania wymagają zintegrowanych zastosowań istniejącej wiedzy, nauki i technologii, jak również sieci indyscyplinarnych oraz rozszerzonego uczestnictwa interesariuszy. Badania realizowane w przeszłości zajmowały się w większości cechami takimi jak szybkość wzrostu oraz nielicznymi genami. Obecnie uwaga skierowana została na cechy bardziej złożone, takie jak płodność lub zachowanie się, co wiąże się z licznymi genami, które powinny być zbadane bliżej. Aby zrozumieć powiązania między genami, środowiskiem i cechami, w ramach projektu ERIN zwrócono uwagę na bardziej szczegółowe zbiory informacji. Wymaga to dogłębnych badań związanych ze stosunkowo nowymi dziedzinami nauki (powiązanymi z genetyką), takimi jak metabolomika, proteomika i transkryptomika. Z drugiej strony, nowatorskie rozwiązania w dziedzinie hodowli muszą brać pod uwagę różnorodny kontekst środowiskowy rolnictwa europejskiego, pomagając w przystosowaniu każdego z obszarów. Ponadto, przeżuwacze wykorzystywane są coraz częściej w charakterze modeli do studiowania zaburzeń zdrowia u ludzi, by wymienić zaburzenia układu reprodukcyjnego lub rozwoju. Wyłaniające się koncepcje naukowe i narzędzia, dotyczące nauk biomedycznych, mają na celu dokonanie postępu w badaniach rolnictwa, zwłaszcza przy badaniach z zastosowaniem nieinwazyjnych technik (np. obrazowania). Pomimo, iż badania takie zostały już zainicjowane, to jednak ich skala jest ograniczona i wymagają one dofinansowania. Ścisła koordynacja pomiędzy naukowcami i nowatorskimi rozwiązaniami będzie sprawą istotną, by pomóc rolnictwu w przezywciężaniu globalnych wyzwań. Placówki eksperymentalne muszą realizować współpracę, by rozwinąć mniej inwazyjne, lecz bardziej precyzyjne metody prowadzonych badań. Nowe, połączone placówki z pewnością pomogą w prowadzeniu badań przeżuwaczy z korzyścią dla sektora rolnictwa. Należy sądzić, że rozszerzy to jakość i skuteczność badań europejskich.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania