Skip to main content

Further integrating key research institutions from Southeast Europe into the European Research Area

Article Category

Article available in the folowing languages:

Otwieranie nowych europejskich dróg badawczych

Państwa członkowskie EU i kraje kandydujące na Bałkanach i w Europie Południowo-Wschodniej (SEE) stanowią nowe obszary współpracy badawczej dla reszty Europy. Finansowany ze środków UE projekt pozwolił maksymalnie wykorzystać ten potencjał.

Technologie przemysłowe

Głównym celem projektu SEE-ERA.NET PLUS ("Further integrating key research institutions from southeast Europe into the European Research Area") było wykorzystanie wyników realizacji swojego projektu-poprzednika SEE-ERA.NET i dalsze wzmacnianie koordynacji obustronnych badań i rozwoju w krajach SEE oraz zaangażowanie kolejnych państw Bałkanów Zachodnich. Inicjatywa stanowiła wsparcie dla wspólnych wielostronnych umów udostępniających więcej zasobów badawczych. Wzmocniło to społeczności naukowe w nowych państwach członkowskich oraz w państwach Bałkanów Zachodnich, przygotowując je do uczestnictwa w siódmym programie ramowym (7PR) UE. Aby osiągnąć ten cel, w projekcie skoordynowano krajowe środki na badania i rozwój i ogłoszono wezwanie do zgłaszania wspólnych europejskich projektów badawczych o budżecie około 3,5 mln EUR. Była to największa kwota przeznaczona na jedno wezwanie dla krajów z Europy Południowo-Wschodniej z uwzględnieniem wszystkich krajów Bałkanów Zachodnich. Projekt zintegrował kraje Bałkanów Zachodnich i ich kluczowe społeczności naukowe w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej (EPB) i wspólnych projektów. Zaangażował naukowców i kluczowych aktorów w tworzenie zasad (polityki) badań i rozwoju i wygenerował znaczną europejską wartość dodaną w wielu aspektach. Unijne Krajowe Punkty Kontaktowe (KPK) w poszczególnych krajach również wsparły wspólne wezwanie. Rada naukowa złożona z uznanych naukowców z tych krajów zgodziła się sfinansować 23 obiecujące wspólne europejskie projekty badawcze w dziedzinach "technologie informacyjno- komunikacyjne" oraz "agrożywność". Projekty te przełożyły się na ponad 60 publikacji w międzynarodowych, recenzowanych czasopismach, a kolejne dziesiątki artykułów zostały opublikowane w magazynach naukowych i dla zwykłego czytelnika. Złożono dwa wspólne wnioski patentowe, a dwa kolejne są przygotowywane. Stworzono jedenaście baz danych zawierających głównie informacje o gatunkach roślin, z czego większość baz została przygotowana z myślą o szerokiej społeczności naukowej. Jeden z projektów przyczynił się do rozwoju norm międzynarodowych organizacji ISO w dziedzinie jakości gleby. Projekt SEE-ERA.NET PLUS położył fundamenty zapewniające trwałą współpracę na linii UE–Bałkany. Zaspokajając potrzebę współpracy badawczo-rozwojowej w regionie SEE, projekt ten przyczynił się do przybliżenia realizacji wizji, w której kraje SEE są silnie powiązane z resztą kontynentu.

Słowa kluczowe

Bałkany, Europa Południowo-Wschodnia, współpraca naukowa, Europejska Przestrzeń Badawcza, wspólne europejskie projekty badawcze

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania