Skip to main content

European Union Contest for Young Scientists 2009

Article Category

Article available in the folowing languages:

UE zachęca do studiowania nauk ścisłych i kierunków technicznych

Krajowe konkursy naukowe odbywające się w całej Europie, mają zachęcić młodych ludzi do odkrywania perspektyw zawodowych i szkoleniowych związanych z naukami ścisłymi. Konkursy te zgrupowane są w ramach pojedynczego konkursu UE.

Zmiana klimatu i środowisko

Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej ('European Union Contest for Young Scientists' - EUCYS) stanowi część programu „Nauka w społeczeństwie” ('Science in society'), zapoczątkowanego przez Dyrekcję ds. Badań Naukowych Komisji Europejskiej. Konkurs ten miał na celu promowanie współpracy i wymiany pomiędzy obiecującymi młodymi naukowcami i dał unijnym studentom możliwość współpracy z innymi osobami o podobnych zainteresowaniach oraz poznania wielu wiodących, europejskich naukowców. Ogólnym celem powyższych działań było wzmocnienie wysiłków podejmowanych przez kraje-uczestników, w celu zachęcenia młodzieży do karier związanych z naukami ścisłymi i technologią. Projekt EUCYS2009 koordynowany był przez Komisję Energii Atomowej ('Commissariat ŕ l'Energie Atomique' - CEA), a współorganizowany przez Francuskie Ministerstwo Edukacji, poprzez projekt „Nauki w szkole” ('Sciences ŕ l'École') oraz przez Krajowe Centrum Badań Naukowych ('Centre National de la Recherche Scientifique'), Muzeum Odkryć i Wynalazków ('Palais de la découverte') i Fundację C.Génial Działania skoncentrowano wokół generowania i wzmacniania silnego zainteresowania studentów w całej Europie naukami przyrodniczymi i społecznymi. Podjęte wysiłki miały na celu wspieranie kreatywnych projektów poprzez zachęcanie młodych europejskich studentów do rozwijania swoich zainteresowań naukowych oraz planowania związanej z nimi kariery zawodowej. W ramach projektu EUCYS2009 ufundowano nagrody naukowe, polegające na tygodniowych wizytach w kilku wiodących ośrodkach badawczych w Europie. Powyższe działania miały na celu wzbudzenie zainteresowania młodych naukowców pracą badawczą we wiodących ośrodkach. W konkursie wzięło udział 32 absolwentów z 32 krajów europejskich i sześciu krajów-gości, w wieku od 14 do 20 lat. Ponad 85 projektów, które oceniono jako najlepsze w 2009 w uczestniczących krajach, dotyczyło takich dziedzin jak biologia, chemia, informatyka, nauka o ziemi, inżynieria, nauka o środowisku naturalnym, matematyka, fizyka, nauki medyczne oraz nauki społeczne. Po przeprowadzeniu ustnych i pisemnych prezentacji prac, a także rozmów, podczas Wystawy Paryskiej 2009 przyznano 30 nagród za treść naukową i oryginalność oraz 25 nagród specjalnych, które przyznano 25 projektom, w sumie nagradzając 37 uczestników konkursu z 19 krajów.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania