Skip to main content

Opti-Alert: Enhancing the efficiency of alerting systems through personalized, culturally sensitive multi-channel communication

Article Category

Article available in the folowing languages:

Lepsze systemy alarmowe poprawiają bezpieczeństwo

Środki unijne pomogły w opracowaniu wszechstronnego i precyzyjnego narzędzia alarmowego do optymalnej komunikacji w sytuacjach kryzysowych, a także stworzeniu narzędzi do symulacji wpływu alarmów na ludność, do których są skierowane. W projekcie uwzględniono zarówno kontekst sytuacyjny, jak i cechy społeczno-kulturowe docelowej ludności.

Gospodarka cyfrowa

Projekt OPTI-ALERT powstał z zamiarem poprawy efektywności systemów alarmowych poprzez uwrażliwioną kulturowo i spersonalizowaną komunikację prowadzoną za pośrednictwem wielu kanałów. Prace rozpoczęto od analizy różnic między procedurami komunikacji w sytuacjach kryzysowych oraz zachowania się mediów w siedmiu krajach — Niemczech, Francji, Włoszech, na Węgrzech, w Holandii, Austrii i Szwecji. Analizując wpływ czynników społecznych, kulturowych i regionalnych na postrzeganie zagrożeń, ich komunikowanie i inne zachowania, uczeni ujawnili najważniejsze różnice między europejskimi krajami, szczególnie jeśli chodzi o zaufanie do władz. Dalsze analizy pozwoliły na uzyskanie obrazu krajobrazów medialnych w poszczególnych krajach. Na przykład władze muszą uczestniczyć w publicznej dyskusji w mediach społecznościowych, a ludzie powinni być informowani przy pomocy spersonalizowanych komunikatów alarmowych o tym, co mają robić i w jaki sposób dotyczy ich dana sytuacja kryzysowa. Badania socjologiczne ujawniły, że takie sprawne narzędzia komunikacyjne powinny pozwalać na dostosowywanie treści alarmu do danej grupy docelowej. Ponadto, przy tworzeniu komunikatów alarmowych należy uwzględnić krajowy poziom zaufania do władzy oraz kontekst sytuacyjny danego obszaru. Prace związane z tworzeniem technologii koncentrowały się na zintegrowanym zestawie narzędzi alarmowych oraz narzędziach symulacyjnych umożliwiających analizę wpływu alarmu na ludność — w tym zarówno ogół ludności, jak i ludzi przebywających w obiektach infrastruktury o znaczeniu krytycznym. W zestawie wykorzystano dwa narzędzia do tworzenia komunikatów oraz cztery systemy ich rozsyłania. Komunikaty alarmowe można personalizować zgodnie z treścią oraz grupami docelowymi, w odniesieniu do których można dodawać różne rozszerzenia. Zespół opracował dwa narzędzia symulacyjne: jedno usprawniające planowanie alarmów, a drugie służące do analizy, jak szybko komunikat dotrze do ogółu ludności. Pierwsze z nich pokazuje, w jaki sposób różne jednostki zachowują się na terenie infrastruktur o znaczeniu krytycznym w przypadku nadania alarmu. Możliwe jest także symulowanie wpływu mediów komunikacyjnych na jednostki. Do standardowych typów jednostek należą ludzie o różnych niepełnosprawnościach (np. głusi, niewidomi) oraz ludzie nieznający miejscowego języka (np. turyści zagraniczni). Narzędzie symulacyjne pozwala planistom na określenie, jak szybko można ewakuować ludzi z obiektu o krytycznym znaczeniu (np. dworca kolejowego). Drugie narzędzie symulacyjne, uwzględniające dostępność i rodzaj systemu alarmowego, czynniki sytuacyjne i specyfikę regionalną, umożliwia modelowanie bezpośredniej komunikacji między władzami i ludnością, a także wpływ działań informacyjnych na ludność. Projekt OPTI-ALERT pomaga władzom w szybkiej, niezawodnej i skutecznej komunikacji wielokanałowej. Połączenie różnych systemów służących do tworzenia i rozpowszechniania komunikatów alarmowych, a także udoskonalone, spersonalizowane komunikaty i narzędzia umożliwiające symulację skuteczności alarmów przyczynią się do lepszej ochrony europejskiej infrastruktury i ludności. Część wyników omawianych prac opisano w książce, którą można bezpłatnie pobrać ze strony: kliknij "Fulltext".

Słowa kluczowe

Sytuacje kryzysowe, systemy alarmowe, wrażliwe kulturowo, infrastruktury o znaczeniu krytycznym, komunikacja wielokanałowa

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania