Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Dokładniejsza ocena wielu różnych zagrożeń naturalnych

Klęski żywiołowe i związane z nimi zagrożenia są najczęściej zwalczane indywidualnie, bez uwzględniania oddziaływań między nimi (np. efektów kaskadowych). W ramach unijnej inicjatywy zaprojektowano innowacyjne rozwiązania, które mają umożliwić radzenie sobie z występującymi jednocześnie kilkoma zagrożeniami oraz prowadzenie oceny ryzyka.
Dokładniejsza ocena wielu różnych zagrożeń naturalnych
Europejscy naukowcy, inżynierowie oraz władze odpowiedzialne za obronę cywilną i reagowanie w przypadku katastrof działają niezależnie od siebie, kiedy dochodzi do różnych klęsk żywiołowych, takich jak trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, osunięcia ziemi, tsunami czy powodzie. Takie podejście nie uwzględnia jednak sytuacji, gdy zjawiska takie zachodzą jednocześnie, gdy jedno z nich powoduje drugie lub gdy następują one tuż po sobie.

W finansowanym ze środków 7PR projekcie "New multi-hazard and multi-risk assessment methods for Europe" (MATRIX) opracowano metody i narzędzia uwzględniające współzależności między różnymi zagrożeniami, aby uzyskać dokładniejszą i bardziej kompletną ocenę ryzyka, umożliwiającą podejmowanie skuteczniejszych działań naprawczych.

Prace rozpoczęto od przeglądu najlepszych praktyk w zakresie oceny pojedynczych, jak i występujących jednocześnie zagrożeń typowych dla Europy. Istniejące modele oceny pojedynczych zagrożeń i podatności na nie zharmonizowano w ramach scenariusza obejmującego kilka różnych zagrożeń. W ten sposób powstały ramy umożliwiające spójną ocenę i porównanie zagrożeń związanych z różnymi klęskami żywiołowymi.

Opracowano systemy informatyczne i systemy wspomagania decyzji służące do oceny interakcji i konsekwencji klęsk żywiołowych oraz towarzyszących im zmian podatności i ryzyka, a także określanie, w których miejscach potrzebne jest stosowanie podejścia uwzględniającego wiele różnych zagrożeń.

Metody te przetestowano w Niemczech, Włoszech oraz na Antylach Francuskich, przy czym w każdym z przypadków testy dotyczyły innych zagrożeń oraz potencjalnych wariantów zdarzeń. Ponadto opracowano ogólne ramy nazywane "wirtualnym miastem", służące do oceny warunków nieujętych w tych trzech przypadkach testowych.

Przygotowano też wytyczne w sprawie najlepszych europejskich praktyk dotyczących oceny kilku zagrożeń.

Dzięki projektowi MATRIX powstały nowe narzędzia do analizy problemów obejmujących szereg różnych zagrożeń w warunkach europejskich. Władze odpowiedzialne za obronę cywilną i usuwanie skutków klęsk żywiołowych będą mogły dokładniej oceniać powiązane ze sobą zagrożenia i ich skutki. Efektem projektu MATRIX będzie zatem lepsze przygotowanie Europy na klęski żywiołowe oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców kontynentu.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zagrożenia, klęski, ocena ryzyka, obrona cywilna, wiele zagrożeń
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę