Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Identyfikacja pozostałości związków polarnych i niebędących celem oznaczeń

Obecność potencjalnie niebezpiecznych związków polarnych i niebędących celem oznaczeń pestycydów i leków weterynaryjnych w żywności wymaga monitorowania, aby zapewnić, że ich poziom nie stwarza zagrożenia. Jednakże anality o dużej polarności zwykle nie mogą być wykrywane typowymi, laboratoryjnymi metodami oznaczania różnych pozostałości, co więcej, gromadzi się dane tylko na temat związków będących celem oznaczeń.
Identyfikacja pozostałości związków polarnych i niebędących celem oznaczeń
Stosowanie pestycydów i leków weterynaryjnych zmienia się w czasie: obecnie używa się mniej związków trwałych a więcej związków polarnych, szybko ulegających rozpadowi. Z powodu różnej charakterystyki fizyko-chemicznej tych wysoce polarnych związków istnieje zapotrzebowanie na swoiste metody analityczne ich oznaczania. Poza tym istniejące metody pozwalają tylko na zbieranie danych o związkach badanych, a więc w próbce mogą być obecne potencjalnie szkodliwe związki niebędących celem oznaczeń. Tymi problemami zajmowano się w projekcie CONFIRMS (Contaminant analysis in Food by Liquid Chromatography Mass Spectrometry: towards a generic extraction and screening for pesticides and veterinary drugs), w którym stworzono procedury analizy silnie polarnych zanieczyszczeń niebędących celem oznaczeń w próbkach żywności z użyciem chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas.

Jako związki docelowe wybrano do analizy różne rodzaje zanieczyszczeń, w tym 14 aminoglikozydów, które stanowią ważną rodzinę antybiotyków o dużej polarności, jak również szereg silnie polarnych pestycydów. Obie grupy silnie polarnych zanieczyszczeń analizowano z użyciem Obelisc R, obojnaczej, hydrofilowej fazy stałej do chromatografii cieczowej. Aminoglikozydy uzyskano z próbek wątroby, mleka i miodu poprzez ekstrakcję z użyciem mieszaniny kwasów i polimerowej, jonowymiennej fazy stałej, swoistej dla słabych kationów (SPE). Procedura ta została poddana walidacji. Wysoce polarne pestycydy uzyskano z owoców i warzyw poprzez ekstrakcję zakwaszonym metanolem i oczyszczono poprzez dyspersyjne SPE, aby zwiększyć czułość spektroskopii mas. Inna rodzina zanieczyszczeń, czwartorzędowe związki amonowe, została również uwzględniona w projekcie, ponieważ pozostałości tych związków są często wykrywane w żywności. Pozyskiwano je z roślin poprzez ekstrakcję buforowaną wersją QuEChERS (AOAC 2007.01) i nie oczyszczano. Procedurę poddano walidacji i porównano 5 metod oznaczania ilościowego, aby skompensować efekt macierzy, uzyskując najdokładniejsze wyniki metodą nieliniowego dodawania standardu. Prace projektu obejmowały też szkolenia z dziedziny analizy związków niebędących celem oznaczenia i przetwarzanie ich po oznaczeniu związku docelowego.

Podczas prezentacji na trzech międzynarodowych konferencjach przedstawiono chemikom, weterynarzom i prawodawcom zastosowanie technik stworzonych w projekcie CONFIRMS w kontroli zawartości problematycznych, silnie polarnych analitów. Projekt CONFIRMS pozwolił stworzyć procedury oznaczania związków z trzech rodzin silnie polarnych pestycydów i leków weterynaryjnych w żywności do zastosowania w rutynowych badaniach laboratoryjnych przy podejściu nakierowanym na związki docelowe lub inne.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Pestycydy, leki weterynaryjne, anality polarne, aminoglikozydy, żywność, czwartorzędowe związki amonowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę