Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery

Dwutlenek węgla (CO2) to jeden z głównych czynników wpływających na globalną zmianę klimatu. Naukowcy prowadzą szeroko zakrojone eksperymenty w celu udoskonalenia niezawodności i bezpieczeństwa wstrzykiwania CO2 pochodzącego ze spalania paliw kopalnych głęboko pod ziemię, w celu ograniczenia ilości CO2 występującego w atmosferze.
Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery
Dwie trzecie emisji CO2 jest związanych z wytwarzaniem energii z paliw kopalnych. Pomimo tego, że poczyniono duże postępy w kierunku wykorzystania odnawialnych źródeł energii, odejście od spalania paliw kopalnych będzie rozłożone w czasie. Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS) stanowi jeden z najbardziej obiecujących sposobów na istotne ograniczenie ilości CO2 uwalnianego do atmosfery w krótkookresowej i średniookresowej perspektywie czasowej, zdolnych do cofnięcia lub zatrzymania efektu cieplarnianego.

W przypadku technologii CCS dwutlenek węgla jest wychwytywany w drodze oddzielania gazu, a następnie jest przesyłany statkiem lub rurociągiem do miejsca składowania i wstrzykiwany w głęboko położone formacje geologiczne. Naukowcy korzystający z finansowania UE przesuwają tę technologię o jeden etap do przodu dzięki prowadzonym na szeroką skalę testom wstrzykiwania wspieranym ze środków UE w ramach projektu TRUST.

Wstrzykiwanie CO2 było badane przez lata w kontekście udoskonalonego wydobycia ropy naftowej, ponieważ gaz ten poprawia mobilność oraz uwalnianie ropy uwięzionej w złożach do odwiertów wydobywczych. CO2 było bezpiecznie składowane w wielu takich złożach przez długie okresy czasu. Projekt TRUST wykorzystuje cztery badania wstrzykiwania CO2 w skali wystarczająco dużej, aby można było przenieść uzyskane wyniki do warunków przemysłowych. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i niezawodności długoterminowego składowania przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów.

Wielu partnerów pracuje nad udoskonaleniem wydajności energetycznej składowania. Technologie wykorzystywane do przeprowadzania pomiarów i monitorowania pozwolą zmaksymalizować bezpieczeństwo i zminimalizować ryzyko. Przygotowano już jeden odwiert służący do wstrzykiwania i jeden odwiert służący do monitorowania, wraz z bogatym oprzyrządowaniem w celu zapewnienia najnowocześniejszego monitoringu. Trzeci odwiert wykorzystujący nowe technologie monitorowania i metodę zakończenia ("poza orurowaniem") oczekuje na wykonanie. Naukowcy korzystają z obszernych zestawów danych pochodzących z lokalizacji testowych w celu udoskonalenia potencjału prognostycznego i wydajności modeli obliczeniowych i symulacji.

Projekt TRUST zajmuje się również istotnymi zagadnieniami pozanaukowymi, takimi jak akceptacja społeczna, udział społeczności, licencjonowanie i uregulowania prawne. Opracowano platformę zarządzania ryzykiem dla potrzeb współpracy z organami prawodawczymi. W ramach projektu opracowywany jest roboczy model poglądowy stanowiący pewien rodzaj dynamicznej wersji makiety architektonicznej, w celu zademonstrowania procesu CCS. Partnerzy projektu przeprowadzili już kurs szkoleniowy w zakresie składowania CO2 oraz warsztaty poświęcone podstawom składowania CO2 z wykorzystaniem potężnego, równoległego symulatora wielkoskalowego.

Globalna zmiana klimatu jest jednym z najbardziej palących problemów XXI wieku. Promowanie szeroko zakrojonego wykorzystania bezpiecznej i niezawodnej technologii CCS wywrze olbrzymi wpływ na przyszłość naszej planety.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Dwutlenek węgla, CO2, wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla, badania dotyczące wstrzykiwania
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę