Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

EFFACE — Wynik w skrócie

Project ID: 320276
Źródło dofinansowania: FP7-SSH
Kraj: Niemcy
Dziedzina: Społeczeństwo, Zmiana klimatu i środowisko

Walka z przestępstwami przeciwko środowisku w Europie

Przestępstwa przeciwko środowisku, takie jak nielegalny handel chronionymi gatunkami lub zanieczyszczanie na dużą skalę, mogą mieć zgubne skutki środowiskowe oraz społeczno-ekonomiczne. W ramach pewnego unijnego projektu opracowano zalecenia polityczne mające na celu skuteczniejsze zwalczania przestępczości przeciwko środowisku w Europie.
Walka z przestępstwami przeciwko środowisku w Europie
Dzięki dofinansowaniu ze środków UE, uczestnicy projektu EFFACE (European Union action to fight environmental crime) przeprowadzili interdyscyplinarną analizę skutków przestępstw przeciwko środowisku, aby zapewnić możliwości wyboru polityk dla różnych państw członkowskich oraz instytucji UE.

Uczestnicy projektu przeprowadzili analizę instrumentów, podmiotów i instytucji w celu zrozumienia rozwiązań przyjętych w UE w zakresie walki z przestępstwami przeciwko środowisku. Badanie to doprowadziło do serii analiz na poziomie krajowym, unijnym i międzynarodowym. Konsorcjum przeanalizowało mocne i słabe strony metod walki z przestępstwami przeciwko środowisku stosowanych aktualnie przez UE.

W sporządzonym raporcie oceniono dostępność danych związanych ze społecznymi, gospodarczymi i politycznymi konsekwencjami różnych rodzajów przestępstw przeciwko środowisku, takich jak nielegalne składowanie odpadów, nielegalna wysyłka odpadów i handel dzikimi zwierzętami.

Zespół dokonał analizy przypadków w celu identyfikacji metod i konsekwencji przestępstw przeciwko środowisku w ramach UE i poza nią. Analizy te objęły propozycje wzmocnienia ram polityki UE. Zostały też wydane w publikacji książkowej.

Zrealizowano szereg publicznych warsztatów i konferencji w celu zaangażowania zainteresowanych stron i rozpowszechnienia wyników prowadzonych badań. Wśród zainteresowanych stron współpracujących z naukowcami w ramach projektu EFFACE znaleźli się przedstawiciele Interpolu, Europolu, pewnych instytucji ONZ, UE oraz przedstawiciele aparatu wykonawczego na poziomie państw członkowskich.

Dzięki tym wydarzeniom oraz platformie dostępnej online, projekt EFFACE zapewnił również kanały wymiany informacji między praktykami z instytucji UE i państw członkowskich w celu wymiany doświadczeń z naukowcami zajmującymi się badaną dziedziną oraz forum służącym do opracowania pomysłów na skuteczniejsze sposoby walki z przestępstwami przeciwko środowisku. Dzięki bardziej skutecznemu wykorzystaniu przez UE mechanizmów transgranicznych do wymiany informacji i koordynacji działań z zakresu egzekwowania prawa w walce z przestępczością przeciwko środowisku oraz dzięki tworzeniu wyspecjalizowanych organów ścigania przez państwa członkowskie, w UE mogłoby dojść do pozytywnej zmiany w strategicznym podejściu do radzenia sobie z przestępstwami przeciwko środowisku.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Przestępstwo przeciwko środowisku, EFFACE, polityka, prawo karne, egzekwowanie prawa
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę