Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Ogólnoświatowa sieć i jej badania w zakresie jakości powietrza i zmiany klimatu

Naukowcy stworzyli sieć operacyjną, która pozwoliłaby rozszerzyć badania w zakresie jakości powietrza i zmiany klimatu na skalę globalną. Sieć ta pomoże w zharmonizowaniu dokumentacji danych obserwacyjnych, szkoleniu badaczy w zakresie dostarczania danych i wykorzystywania produktów danych, wspomaganiu badań i zapewnieniu dostępu do infrastruktury badawczej.
Ogólnoświatowa sieć i jej badania w zakresie jakości powietrza i zmiany klimatu
Promieniowanie i składowe atmosferyczne, jak aerozole, chmury i gazy cieplarniane oddziałują na zmianę klimatu i jakość powietrza, wpływając negatywnie na zdrowie i środowisko. Bezpłatny dostęp do wysokiej jakości danych mógłby nadać rozpędu działaniom badawczym w celu ograniczenia tych negatywnych skutków.

Projekt ACTRIS (Aerosols, clouds, and trace gases research infrastructure network) reprezentuje skoordynowaną infrastrukturę badawczą udostępniającą perspektywiczne dane uzyskane na podstawie systemu obserwacji Ziemi (EOS). W ramach EOS przeprowadzono długofalowe globalne obserwacje powierzchni Ziemi, biosfery, atmosfery i ziemskich oceanów.

Celem projektu ACTRIS było zapewnienie globalnego dostępu do EOS, co dałoby badaczom z całego świata możliwość pełnego wykorzystania systemu do celów badawczych w zakresie zmiany klimatu i jakości powietrza. W projekcie skupiono się przede wszystkim na szkoleniu i opracowywaniu znormalizowanych technik, narzędzi i infrastruktur. Zadbano o ich zgodność ze wszystkimi procesami eksperymentalnymi, tak aby umożliwiały korzystanie z nich badaczom z całego świata.

Partnerzy projektu opracowali nowe narzędzia integracyjne, aby w pełni wykorzystywać liczne techniki w stacjach naziemnych. Skoncentrowali się głównie na kalibracji, walidacji i integracji czujników satelitarnych i ulepszeniu parametrów stosowanych w modelach klimatu i jakości powietrza na skalę globalną i regionalną. Projekt ACTRIS stworzył także wytyczne dotyczące najlepszych praktyk w zakresie gromadzenia danych i zarządzania nimi oraz wypromował stworzenie innowacyjnych technologii obserwacji aerozoli, chmur i gazów śladowych, za sprawą nowych partnerstw.

Specjalne centrum danych zapewniło swobodny dostęp do danych badawczych w zakresie klimatu i jakości powietrza w obrębie swojej sieci, a także zapewniło wsparcie dla sprawozdawczości w zakresie danych obserwacyjnych. Centrum danych dostarczyło także narzędzi do ulepszania i usprawniania wykorzystania obserwacji atmosferycznych, kładąc nacisk na połączenie głównych zmiennych atmosferycznych i ich parametrów do oceny zmiany klimatu i prognozowania pogody.

Projekt ACTRIS przede wszystkim dostarczył możliwości ulepszenia metod obserwacji aerozoli i gazów śladowych w obrębie sieci międzynarodowych. Przyczynił się do harmonizacji procesu obserwacji, zapewnienia jakości oraz zasadniczego rozwoju i wdrażania nowych lub ulepszonych protokołów pomiarowych. Odegrał także kluczową rolę we wdrażaniu strategii monitorowania programów międzynarodowych.

Dzięki zintegrowanemu podejściu projektu, ACTRIS stanie się ważną infrastrukturą referencyjną. Silniejsze powiązania ze Stanami Zjednoczonymi i współpraca z małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP) pobudzi rozwój innowacyjnych technologii, które pomogą w walidacji polityk w sprawie jakości powietrza i zmiany klimatu. Przyniesie to korzyści europejskim MŚP, które staną się konkurencyjne na rynkach światowych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Jakość powietrza, zmiana klimatu, aerozole, chmury, gazy śladowe, system obserwacji Ziemi, infrastruktura badawcza
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę