Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zoptymalizować zarządzanie łowiskami w Europie

Europejskie łowiska borykają się z problemami ekonomicznymi i ekologicznymi, mimo że w UE wytwarza się blisko 7 milionów ton ryb, czyli 5% światowej produkcji. W ramach unijnego projektu opracowano rozwiązania pomagające w odbudowie łowisk i poprawie ich globalnej konkurencyjności.
Zoptymalizować zarządzanie łowiskami w Europie
Potrzebne jest radykalne podejście do zarządzania łowiskami, aby chronić komercyjne zasoby ryb i zapewnić byt rybakom, a jednocześnie zahamować przeławianie.

Celem finansowanego ze środków UE projektu "Design and implementation of optimal management systems for European fisheries" (DIOMFISH) było opracowanie zoptymalizowanego systemu zarządzania wspierającego rozwój zrównoważonych łowisk w UE. System przydziela prawa dotyczące poławiania państwom członkowskim UE w ramach ich krajowych limitów, co pozwala do minimum ograniczyć przymusowe egzekwowanie przepisów. Rybakom oferowane będą zachęty, które skutecznie skłonią ich do przestrzegania limitów.

Prace rozpoczęto od szeroko zakrojonego przeglądu wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), unijnego instrumentu zarządzania łowiskami i akwakulturą. Przeanalizowano znaczenie aktualnie stosowanych europejskich systemów zarządzania. Badania objęły też polityki rybołówstwa stosowane w krajach kandydujących do członkostwa w UE.

Opracowano model ekonomiczny i środowiskowy dotyczący stworzenia optymalnego systemu zarządzania. Oparto go na zidentyfikowanych wadach WPRyb i systemów zarządzania. Aby przetestować model, przeprowadzono analizy przypadków dotyczących łowisk na Morzu Bałtyckim, Śródziemnym i Północnym. W studiach tych porównano skuteczność opracowanych systemów zarządzania w kontekście aktualnej sytuacji.

Biorąc system zarządzania za punkt wyjścia, przygotowano zalecenia na temat skutecznego wdrażania zasad i założeń WPRyb. W tym celu uwzględniono interesy rybaków oraz europejskich prawodawców, interesariuszy i państw. Ponadto przygotowano sprawozdanie opisujące wymagane zmiany.

W ramach projektu DIOMFISH zidentyfikowano problemy dotykające aktualnie europejskich łowisk oraz zaproponowano rozwiązania dotyczące praktycznego i skutecznego zarządzania nimi. Poprawa stanu zasobów rybnych oraz zadbanie o dobrobyt rybaków i mieszkańców terenów przybrzeżnych zapewni Europejczykom szerszy dostęp do ryb przez najbliższe lata.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Łowiska, ryby, ławice ryb, przeławianie, akwakultura
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę