Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Innowacyjny system zabezpieczania bioróżnorodności

Dzięki zmienności biologicznej gatunki dostosowują się do zmieniającego się środowiska naturalnego. Obecnie możemy lepiej chronić tę bezcenną formę bioróżnorodności dzięki finansowanej przez UE inicjatywie.
Innowacyjny system zabezpieczania bioróżnorodności
Zmiany krajobrazu następujące w wyniku działalności człowieka powodują fragmentację siedlisk naturalnych. W rezultacie wiele gatunków nie ma możliwości przesunięcia swojego zasięgu w obliczu zmiany klimatu i zmuszonych jest do przystosowania się do nowych warunków. Zmaksymalizowanie szans wymaga zmienności biologicznej w obrębie gatunku (zmienność wewnątrzgatunkowa), która z kolei wymaga pilnej ochrony.

W projekcie PROTECTINGBIOFACCTS (Protecting biodiversity in the face of climate change) stworzono program określania priorytetów dla ochrony przyrody. Program ten łączy w sobie metody wewnątrzgatunkowe i metody bardziej tradycyjne w celu identyfikacji obszarów wymagających ochrony.

Uczestnicy projektu testowali ogólną skuteczność opracowanego schematu na różnych obszarach na całym świecie, w różnych krajobrazach i siedliskach oraz przy różnych poziomach wpływu człowieka, w małej i dużej skali. W Bułgarii, Rumunii i trzech krajach Afryki środkowej zebrano dane genetyczne i morfologiczne dotyczące kilkunastu gatunków, w tym roślin, bezkręgowców i kręgowców.

Korzystając z nowo opracowanej techniki modelowania przestrzennego zmapowano zmienność wewnątrzgatunkową i zidentyfikowano obszary, w których zmienność tę można chronić w sposób najbardziej efektywny. Pobrano próbki i dokonano genotypowania tysięcy roślin i zwierząt. Wyniki wskazują, że schemat jest użyteczny w planowaniu ochrony środowiska w różnych typach krajobrazu i w skali średniej, gdzie strategiczne obszary ochronne z grubsza nachodzą się na siebie w przypadku różnych gatunków. Uwzględnienie danych genetycznych w określaniu priorytetów dla ochrony przyrody jest niezwykle istotne. Południowe stoki Karpat w Bułgarii i Rumunii należą do kluczowych dla ochrony przyrody obszarów, jednak zarówno bieżący, jak i planowany program Natura 2000 niedostatecznie je chroni.

Uzyskane dane pomogą uzyskać odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące ekologii i ewolucji gatunków w tych obszarach. Izolacja spowodowana dużą odległością nie odgrywa dużej roli w dywergencji populacji, co wskazuje, że selekcja naturalna związana z izolacją środowiskową może być istotniejszym czynnikiem napędzającym dywersyfikację, niż wcześniej sądzono.

Działania w ramach projektu PROTECTINGBIOFACCTS pozwolą lepiej zrozumieć związek między zmiennością biotyczną a abiotyczną. Co więcej, w dużym stopniu ułatwią wdrożenie opracowanego programu określania priorytetów dla ochrony przyrody oraz zaleceń dotyczących jego stosowania.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Bioróżnorodność, zmienność wewnątrzgatunkowa, PROTECTINGBIOFACCTS, określanie priorytetów dla ochrony przyrody
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę