Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Współpraca UE ze Stowarzyszeniem Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)

Zespół unijnych naukowców współpracował z uczonymi z Azji Południowo-Wschodniej w zakresie badań nad klimatem i zrównoważonym rozwojem. Projekt pomógł sparować i sklasyfikować projekty UE, opracować propozycje współpracy, a także zapewnić szkolenia i opracować wizję.
Współpraca UE ze Stowarzyszeniem Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)
Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) jest ważnym partnerem handlowym i badawczym UE. Mimo że w ramach wcześniejszych projektów unijnych zgromadzono nową wiedzę istotną dla ASEAN, korzystanie z tych wyników i współpraca w dziedzinie badań wymagają poprawy.

W ramach finansowanego przez UE projektu SUSTAIN EU-ASEAN (SUSTAIN EU-ASEAN: Sustain and enhance cooperation on sustainable development between Europe and southeast Asia) zacieśniono współpracę między naukowcami z UE i ASEAN. Konsorcjum skupiło się na istniejących projektach, sieciach i platformach badawczych dotyczących działań na rzecz klimatu, wydajności zasobów i kwestii surowców. Projekt miał na celu zidentyfikowanie i zrzeszenie odpowiednich projektów UE, zapewnienie usług, takich jak projekty partnerskie i szkolenia, a także ułatwienie budowania wizji i nakreślenie propozycji współpracy.

Analiza bieżących działań projektowych i potrzeb krajowych ujawniła luki w zasięgu krajowym i regionalnym oraz w zakresie oferowanego wsparcia. W ramach projektu oceniono również krajowe i międzynarodowe źródła finansowania, z wyszczególnieniem rodzajów finansowania lub tematyki, zakresu lub kwestii geograficznych. Naukowcy opracowali platformę internetową, która szczegółowo przedstawia projekt i dostarcza narzędzi wspierających współpracę i networking. Narzędzia zawierają informacje o możliwościach finansowania, nowości dotyczące polityki i wyniki badań, a także informacje na temat partnerstwa i networkingu.

Projekt SUSTAIN EU-ASEAN umożliwiał skuteczne wykorzystanie i wdrożenie wyników badań. Zespół rozpatrzył 20 wniosków o partnerstwo projektowe i pozytywnie ocenił 7 z nich. W ramach projektów partnerskich poszerzono sieci współpracy, opracowano propozycje badań i nawiązano produktywną współpracę. Otrzymano i oceniono dwa wnioski dotyczące wdrażania wyników wspólnych badań.

Naukowcy opracowali różne plany dotyczące dalszej współpracy badawczej w następujących dziedzinach, skupiając się na Azji Południowo-Wschodniej: klimat i energia, woda, zasoby i bioróżnorodność. Eksperci uczestniczący w projekcie udokumentowali również cztery zalecenia dotyczące dalszych badań tematycznych w ramach programu „Horyzont 2020”. Dokumenty te określają tendencje i czynniki wpływające na poszczególne dziedziny oraz szczegółowe analizy środowiskowe i powiązania UE z Azją Południowo-Wschodnią.

Członkowie zespołu zorganizowali kilka wydarzeń i warsztatów. Konsorcjum poprowadziło również dwie sesje szkoleniowe z zakresu mediów, co przyczyniło się do poszerzenia wiedzy uczestników i zwiększenia świadomości na temat krajobrazu medialnego Azji Południowo-Wschodniej.

Realizacja zaleceń projektu może przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i poprawy stanu środowiska naturalnego, jednocześnie wspierając zrównoważony rozwój.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

ASEAN, Azja Południowo-Wschodnia, współpraca badawcza, SUSTAIN EU-ASEAN, zrównoważony rozwój
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę