Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

RSV budding — Wynik w skrócie

Project ID: 321931
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Molekularne spojrzenie na przenikanie wirusów przez błonę komórkową gospodarza

Projektowanie nowych środków przeciwwirusowych wymaga szczegółowej wiedzy molekularnej i strukturalnej o kluczowych etapach replikacji wirusów.
Molekularne spojrzenie na przenikanie wirusów przez błonę komórkową gospodarza
Ludzki wirus RSV jest najpowszechniejszą przyczyną ostrego zapalenia oskrzelików i zapalenia płuc u niemowląt i osób starszych na całym świecie. Mechanizmy umożliwiające infekcję, takie jak tworzenie filamentów wirusowych i przenikanie przez błonę komórkową gospodarza, są bardzo słabo poznane.

Przenikanie przez błonę komórkową gospodarza jest kluczowym etapem w cyklu życiowym wszystkich wirusów z otoczką. Uczestnicy finansowanego przez UE projektu RSV BUDDING (Cellular and viral components in Respiratory Syncytial Virus (RSV) assembly and budding) badali wirusowe i komórkowe białka związane z przenikaniem wirusa RSV przez błonę komórkową gospodarza, opisując sieć oddziaływań RSV-gospodarz.

RSV najpierw zakaża komórki śródbłonka układu oddechowego i ulega replikacji w cytoplazmie. Białka wirusowe przemieszczają się w kierunku powierzchni apikalnej komórki, gdzie następuje składanie filamentów wirusowych i przenikanie na zewnątrz przez błonę komórkową gospodarza.

Naukowcy skupili się na macierzy RSV, która koordynuje składanie wirusa i przenikanie przez błonę komórkową gospodarza. Zamierzają znaleźć ważne dla replikacji wirusa czynniki wywodzące się od gospodarza. Przy użyciu wysokoprzepustowej platformy mikrocieczowej i specjalnie stworzonej biblioteki proteomicznej człowieka, przeprowadzono badania przesiewowe białkowych oddziaływań RSV M-gospodarz.

Naukowcy zidentyfikowali 24 nowe wiązania występujące w licznych szlakach komórkowych, włączając w to regulację transkrypcji gospodarza, nieswoistą odpowiedź odpornościową i ruch wewnątrzkomórkowy. Wśród tych białek naukowcy zidentyfikowali białko wiążące aktynę, kofilinę 1, oraz białko z motywem palca cynkowego ZNF502 jako kluczowe mediatory produkcji wirusa RSV w zainfekowanych komórkach.

Co więcej, członkowie konsorcjum wygenerowali i przebadali mutanty RSV M niezdolne do składania i przenikania przez błonę komórkową gospodarza. Ta część projektu umożliwiła określenie z maksymalną dokładnością reszt aminokwasowych w obrębie RSV M, które są szczególnie ważne dla infekcyjności uwolnionego wirusa. Krystalizacja umożliwiła odkrycie, że białka RSV M łączą się w dimery a następnie oligomery podczas składania filamentów wirusowych i procesu produkcji wirusa.

Reasumując, wyniki projektu RSV BUDDING mają ważne konsekwencje dla przyszłych strategii przeciwwirusowych nakierowanych na białka RSV M w komórkach gospodarza. Powinno to przynieść korzyści pacjentom zakażonym wirusem RSV.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Przenikanie przez błonę komórkową gospodarza, wirus RSV, RSV M, kofilina 1, palec cynkowy, przeciwwirusowy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę