Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

POREEN — Wynik w skrócie

Project ID: 318908
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Włochy
Dziedzina: Społeczeństwo, Środowisko

Chińsko-europejska współpraca na rzecz ekologii

Unijny zespół badaczy przeanalizował różne ekonomiczne, prawne i technologiczne aspekty współpracy między Chinami a Europą w zakresie energii odnawialnych i zielonych technologii, a także wsparł budowę nowych sieci wiedzy poprzez wymianę personelu naukowego.
Chińsko-europejska współpraca na rzecz ekologii
Chiny i Europa podejmują wiele wspólnych inicjatyw w dziedzinie ochrony środowiska. Początkowo współpraca dotyczyła tylko handlu, jednak później została rozszerzona o działania na rzecz walki ze zmianami klimatu oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego.

Celem finansowanego z funduszy UE projektu badawczego POREEN (Partnering opportunities between Europe and China in the renewable energies and environmental industries) było szczegółowe zbadanie łączących tych dwóch partnerów powiązań z różnych perspektyw. Przeanalizowano też osiągnięty do tej pory poziom współpracy gospodarczej oraz oceniono możliwość jej zacieśnienia.

Zaangażowani w projekt badacze zajmujący się ekonomią, prawem i inżynierią skupili się na dwóch sektorach przemysłu – energii odnawialnej i ochronie środowiska. Oprócz zwiększenia wiedzy w zakresie swoich dziedzin chcieli oni usprawnić synergie powstałe w wyniku wdrożenia zintegrowanych strategii współpracy interdyscyplinarnej.

W zakresie gospodarczym zespół ekonomistów przeanalizował przepływy handlowe oraz przepływy z inwestycji bezpośrednich pomiędzy Chinami a Europą, identyfikując związane z nimi trudności i przeszkody. Zdefiniował również kluczowe czynniki stymulujące dalsze przepływy i opracował zalecenia dotyczące działań Europy i Chin.

Inny zespół, złożony z prawników, skupił się na wydobyciu ropy i gazu na morzu, energii odnawialnej, odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw oraz prawodawstwie w dziedzinie ochrony środowiska. Przeanalizował ramy prawne współpracy chińsko-europejskiej, w tym także te związane z bardziej globalnymi celami, takimi jak powstrzymanie zmian klimatycznych czy zapewnienie zrównoważonego rozwoju. Omawiane tematy obejmowały też ochronę środowiska w Chinach oraz normy dotyczące ochrony pracy i środowiska naturalnego.

Badania nad aspektami technicznymi dotyczyły głównie efektywności energetycznej i ograniczenia emisji dwutlenku węgla. W odniesieniu do sektora transportowego skoncentrowano się na wykorzystaniu paliw metanowych, zaś w przypadku budownictwa uwaga zespołu skupiła się na budynkach niskoemisyjnych, pompach ciepła oraz miejskich sieciach centralnego ogrzewania/chłodzenia.

Uczestnicy projektu POREEN przyczynili się również do stworzenia kilku sieci wiedzy. Przyjęta strategia mobilności, która umożliwiła dwukierunkową wymianę pracowników naukowych, pozwoliła nawiązać współpracę badawczą i zidentyfikować możliwości dotyczące partnerstwa w zakresie nauczania. W ramach projektu zorganizowano również szereg spotkań, konferencji i innych wydarzeń o ogólnoświatowym zasięgu.

Zespół opublikował też kilka artykułów w czasopismach naukowych oraz przygotował kilka książek, rozdziałów książek i specjalne, interdyscyplinarne wydanie International Journal of Ambient Energy.

Działania podjęte podczas projektu POREEN wzmocniły sieci badawcze oraz pozwoliły zacieśnić relacje między badaczami a kilkoma przedsiębiorstwami z sektora energii odnawialnej. Relacje te umożliwią w przyszłości zwiększenie zdolności badawczej uczestników projektu.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Chiny, inżynieria, ochrona środowiska, POREEN, energia odnawialna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę