Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Krok w kierunku ujednolicenia systemu kolei w Europie

Zakłócenia elektromagnetyczne stanowią poważną barierę, utrudniającą uzyskanie interoperacyjności sieci kolejowej w całej Europie. Harmonizacja zasad i przyspieszenie procesu certyfikacji powinny pomóc w pokonaniu tej bariery.
Krok w kierunku ujednolicenia systemu kolei w Europie
Długotrwałe i drogie — tylko tak można opisać aktualnie obowiązujące procedury uzyskiwania zezwoleń na wprowadzenie pojazdów szynowych do eksploatacji zgodnie z przepisami dotyczącymi technicznych specyfikacji interoperacyjności (TSI) i krajowymi przepisami bezpieczeństwa. Zgodność elektromagnetyczna (EMC) między pojazdami szynowymi i zainstalowanymi obwodami torowymi jest jedną z najdroższych pozycji w procesie oddawania taboru do eksploatacji. W każdym kraju obowiązują oddzielne przepisy i procedury atestacji, co utrudnia osiągnięcie prawdziwej interoperacyjności.

Projekt EUREMCO (European railway electromagnetic compatibility) poświęcony był podstawowemu problemowi, jaki stanowi EMC. Rozwiązanie pewnych otwartych kwestii dotyczących TSI w zakresie zgodności elektromagnetycznej pozwoliłoby na skrócenie czasu i obniżenie kosztów procesu certyfikacji pojazdów szynowych.

Obecnie brak jest norm czy procedur dotyczących wpływu przebiegów przejściowych na obwody torowe. Ważnym elementem działań prowadzonych w projekcie jest wymiana danych operatorów i producentów na temat przebiegów przejściowych z europejskimi ekspertami. Wiedza ta powinna pomóc w określeniu sposobu na radzenie sobie z tymi przebiegami przejściowymi, wpływającymi na gromadzenie danych podczas testów certyfikacyjnych. Przeprowadzono analizy cech przebiegów przejściowych wywołujących zakłócenia. Inne badanie polegało na modelowaniu funkcji przekazywania z pociągu do obwodu torowego oraz skutków przebiegów przejściowych.

Aby przetestować aktualną wersję TSI pod kątem systemu zasilania 15 kV AC, trzech partnerów projektu (operatorów kolei) przeprowadziło pomiary w Austrii, Niemczech i Szwajcarii. Pomiarów dokonano przy pomocy lokomotywy z różnymi impedancjami wejściowymi w celu symulacji pantografów o różnej długości.

Partnerzy projektu dokonali znaczących postępów w pracach nad ogólnoeuropejskimi torami testowymi do systemów zasilania 25 kV AC i DC. Wyniki tych prac powinny przyczynić się do usprawnienia certyfikacji we wszystkich krajach używających takich systemów elektryfikacyjnych.

Partnerzy projektu EUREMCO przygotowali też zalecenie mające pomóc w wyeliminowaniu zakłóceń między taborem a obwodami torowymi na liniach niezelektryfikowanych. Pomiary EMC potwierdziły spójność tego zalecenia.

Kiedy Europa uzgodni już definicję przepływów przejściowych i określi limity emisji, możliwe będzie uwzględnianie wyników testów wykonanych w jednym kraju do uzyskania certyfikacji pojazdu w innym.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Pociągi, interoperacyjność kolei, certyfikacja, zgodność elektromagnetyczna, obwody torowe, przebiegi nieustalone
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę