Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wsparcie innowacyjności i wymiany wiedzy między naukowcami i firmami zajmującymi się polisacharydami

Europejska sieć doskonałości w dziedzinie badań nad polisacharydami (EPNOE) to organizacja zajmująca się badaniami, edukacją i transferem wiedzy, zrzeszająca przedstawicieli nauki i przemysłu. Unijna inicjatywa pomogła umocnić tę współpracę oraz zapewnić podstawy finansowe niezbędne do stabilnego działania EPNOE.
Wsparcie innowacyjności i wymiany wiedzy między naukowcami i firmami zajmującymi się polisacharydami
EPNOE jest organizacją non-profit, zrzeszającą małe i duże przedsiębiorstwa oraz instytucje badawcze zajmujące się lub zainteresowane polisacharydami i produktami zawierającymi ich pochodne.

Celem projektu EPNOE CSA (Expanding EPNOE leadership towards food and health related materials, and increasing industrial participation), finansowanego ze środków UE, było zadbanie o stabilność finansowania EPNOE, zacieśnienie współpracy między nauką i przemysłem oraz wsparcie innowacji i transferu wiedzy. Aby zrealizować te założenia, rozszerzono działalność EPNOE w zakresie materiałów i produktów związanych z żywnością i zdrowiem.

Uczeni przeprowadzili cztery kontrole finansowe obejmujące lata 2011-2014, aby uzyskać optymalną równowagę między wydatkami i przychodami. Wydatki obniżono lub pozyskano na nie środki z innych źródeł.

W celu zwiększenia liczby uczestników zmieniono zasady członkostwa w stowarzyszeniu. Do lutego 2015 r. dołączyło do niego 10 uczelni wyższych w charakterze członków stowarzyszonych, a 50 kolejnych wyraziło zainteresowanie członkostwem. Aby zwiększyć przepływ informacji między wszystkimi podmiotami zainteresowanymi prowadzeniem badań i rozwijaniem zastosowań związanych z polisacharydami, utworzono globalną sieć o nazwie epnoe-at-large. Na początku roku 2015 oparta na elektronicznej wymianie informacji platforma wymiany wiedzy zrzeszała już ponad 250 wybitnych przedstawicieli nauki i przemysłu.

Opracowano różne środki, w tym plany strategiczne, aby rozszerzyć działania związane ze zdrowiem i żywnością. W celu zwiększenia transferu innowacji zidentyfikowano wyniki prac prowadzonych przez partnerów projektu, mogące stać się potencjalnie podstawą dla innowacyjnych działań w dziedzinie polisacharydów. Zespół przygotował nowe projekty i wnioski, wykorzystując 170 nieukończonych koncepcji badawczych lub realizacyjnych, zgromadzonych w tym celu.

Umocniono także współpracę z trzema regionalnymi i krajowymi klastrami działającymi w dziedzinie transferu wiedzy i innowacji w Niemczech, Francji i Polsce.

Projekt EPNOE CSA przyczynił się do stworzenia masy krytycznej w zakresie transferu wiedzy, z pożytkiem dla szerokiej społeczności akademickiej, naukowej i przemysłowej prowadzącej badania naukowe i technologiczne. Efektem tych działań będzie zwiększenie innowacyjności w dziedzinie polisacharydów w kolejnych latach.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Innowacje, transfer wiedzy, polisacharydy, europejska sieć doskonałości w dziedzinie badań nad polisacharydami, żywność i zdrowie
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę