Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

EPICS — Wynik w skrócie

Project ID: 329121
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Dania

Teorie z przeszłości wpływają na przyszłość psychologii

Dogłębna analiza prac włoskiego filozofa Giambattisty Vico mogłaby przynieść nowe spojrzenie na co bardziej redukcjonistyczne i kartezjańskie aspekty w dziedzinie psychologii.
Teorie z przeszłości wpływają na przyszłość psychologii
Psychologia to nauka ulegająca nieustannemu rozwojowi, szczególnie w obszarach mających na celu zrozumienie ludzkiej psychiki bez przesadnego rozdrabniania. Giambattista Vico, jeden z ważniejszych włoskich filozofów XVIII wieku, prezentował w tym zakresie nieszablonowe poglądy, postrzegając psychologię nie w ujęciu kartezjańskim, lecz jako element większej całości obejmującej również lingwistykę, filozofię, filologię i epistemologię. W ramach finansowanego ze środków UE projektu EPICS (Epistemology in psychological science, the heritage of Giambattista Vico and the cultural psychology) zajęto się jego ujednoliconą teorią psychiki ludzkiej w celu badania nowych kierunków tworzenia innowacji w epistemologii, teorii i metodologii psychologii jakościowej.

Partnerzy projektu odtworzyli najważniejsze źródła inspiracji Vico, opracowując kilka publikacji wskazujących związki między jego ideami a rozwojem psychologii XIX i XX wieku. Zajęto się ustalaniem możliwości współczesnego wykorzystania teorii Vico przy rozwijaniu epistemologii psychologii.

Realizując wyznaczone cele, partnerzy projektu EPICS przyjrzeli się związkom między metodologią, budowaniem teorii i generalizacjami w psychologii. Skoncentrowano się na całościowym ukazaniu procesów psychologicznych z uwzględnieniem postrzegania, oddziaływania i działania. Badacze zajęli się doświadczaniem jako procesem rozwojowym, traktując zjawiska psychologiczne jako nieustanne generowanie nowych doświadczeń życiowych, a nie jako naprzemiennie występujące stany aktywacji i równowagi. Tak zaprezentowanej psychologii nie można zredukować do prostych składowych w rodzaju języka czy zachowania, co wymaga od środowisk akademickich nowego spojrzenia na istniejące metodologie w tej dziedzinie.

W ramach projektu zajęto się też pojęciem wyobraźni z punktu widzenia prac Vico. W tym ujęciu wyobraźnia jest fundamentalną psychologiczną funkcją wyższą odpowiedzialną za semiotyczne manipulowanie złożonymi zespołami znaków symbolicznych i językowych. Nowe podejścia zaowocowały przygotowaniem 10 artykułów do pism naukowych, 10 rozdziałów do prac zbiorowych, dwóch monografii i 19 wystąpień na imprezach międzynarodowych, w tym warsztatach, konferencjach, odczytach i sympozjach. Przypomnienie ważnych prac i wniosków nieco zapomnianego przez środowiska akademickie Giambattisty Vico może stanowić ważny wkład w rozwój psychologii.

Prace projektu EPICS pozwoliły zainicjować nowy, długoterminowy projekt badawczy poświęcony wyobraźni jako wyższej funkcji psychologicznej, realizowany przez Centrum Psychologii Kulturowej Uniwersytetu w Aalborgu, oraz stworzyć międzynarodową szkołę zimową dotyczącą metod wyobraźni.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Psychologia, Giambattista Vico, psychika ludzka, epistemologia, postrzeganie, manipulacja semiotyczna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę