Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Usprawniona ocena ryzyka wystąpienia chemikaliów w środowisku

Pestycydy w środowisku mogą stanowić zagrożenie dla dobrostanu człowieka, a także dla ekosystemów i świadczonych przez nie usług. Jednak zagrożenia te bardzo trudno jest ocenić i określić ilościowo w kontekście korzyści gospodarczych, takich jak ochrona roślin i produkcja żywności.
Usprawniona ocena ryzyka wystąpienia chemikaliów w środowisku
Stosowane obecnie programy oceny ryzyka mogą pomóc obniżyć poziom pestycydów w środowisku. Jednak wciąż istnieje niebezpieczeństwo, że zagrożenia względem bioróżnorodności i usług ekosystemowych nie są w pełni rozumiane, jeśli wziąć pod uwagę zachodzące obecnie zmiany w zakresie użytkowania gruntów i klimatu. Dlatego w ramach projektu CREAM (Mechanistic effect models for the ecological risk assessment of chemicals) opracowano nowe podejście do tworzenia modeli ekologicznych, zwane transparentną i wszechstronną oceną modelu ekologicznego (TRACE).

Koncepcja TRACE koncentruje się na systematycznej dokumentacji projektowania, tworzenia i testowania modelu jako serii równań lub programów komputerowych. Obejmuje ona także analizę i zrozumienie modelu oraz wykorzystanie go do odpowiedzi na pytania w zakresie dynamiki populacji, a także skutków działania pestycydów na poziomie indywidualnym. Modele te są ważnym elementem usprawniania reprezentacji wystawienia na działanie pestycydów lub skutków na poziomie indywidualnym oraz badania efektów działania chemikaliów na poziomie populacji.

Partnerzy projektu odkryli, że modelowanie efektu mechanistycznego było najlepszym sposobem na to, by ocena ryzyka stała się bardziej odpowiednia ekologicznie poprzez dostarczenie wyjaśnień na temat sposobów interakcji chemikaliów z ekosystemami. Powstały zatem modele, które wykorzystano do określania przyszłego ryzyka regulacyjnego związanego z chemikaliami, zwłaszcza pestycydami. Udało się to osiągnąć dzięki opracowaniu wskazówek w zakresie dobrej praktyki modelowej (GoMP).

Dzięki wykorzystaniu podejścia TRACE, zespół projektu CREAM położył podstawy pod GoMP w zakresie modelowania efektu mechanistycznego, które przyjął Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), a także stworzył modele przykładowe w ramach analiz przypadku. Wiele z tych modeli może także posłużyć do porównania różnych wzorców użytkowania chemikaliów i substancji alternatywnych, które można stosować jako zamienniki wspomnianych środków chemicznych.

Projekt CREAM reprezentuje znaczny postęp w zakresie udziału w opracowywaniu modeli, które są nie tylko solidne i predykcyjne, ale także akceptowane przez regulatorów i przemysł jako cenne narzędzia wspomagania decyzji.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Ocena ryzyka, chemikalia, pestycydy, ekosystemy, modele efektu mechanistycznego, modele ekologiczne, dobra praktyka modelowa
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę