Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Kreatywna administracja publiczna

Zespół naukowców europejskich zorganizował delegacje badawcze wspólnie z jednym z amerykańskich uniwersytetów, aby przyjrzeć się kreatywności w administracji publicznej. Na podstawie analiz przypadków opracowano ogólne zasady, zestawiono listy dobrych i złych praktyk oraz wskazano obszary potencjalnych ulepszeń w Europie.
Kreatywna administracja publiczna
Sektor publiczny rzadko bywa kojarzony z innowacyjnością czy też elastycznością. Mimo to można mieć nadzieję, że możliwa jest ewolucja administracji wykonawczej z korzyścią dla społeczeństwa.

Istotą finansowanego ze środków UE projektu PACT (Innovative public administration: Social cohesion through local public transport) był zorganizowanie programu wymiany badaczy. Za cel projektu przyjęto stworzenie dla personelu z zaangażowanych w projekt uniwersytetów w Danii i Niemczech krótkoterminowych stanowisk badawczych na Georgetown University w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych. Badania miały dotyczyć porównań administracji publicznej w trzech zaangażowanych krajach, co pozwoliłoby wspomóc debatę na temat przyszłości sektora. W porównaniach kierowano się czynnikami historycznymi.

Badacze przyjrzeli się analizom przypadków z zakresu opieki nad dziećmi, bezdomności, rozwoju miast i mieszkalnictwa, koncentrując się na stopniu dopasowania innowacji w sektorze publicznym do interesów obywateli. Wśród zidentyfikowanych innowacji znalazły się takie formy angażowania obywateli, jak podejścia partycypacyjne i deliberatywne, rozwiązania internetowe i programy partnerstwa miast.

Wyniki obejmują listy najlepszych i najgorszych praktyk, wskazując też możliwości adaptacji różnych podejść krajowych do potrzeb innych krajów.

Badacze stwierdzili, że kluczowe znaczenie ma kontekst. Udane innowacje zwykle podążają ścieżkami zależności. Z kolei innowacje lokalne zazwyczaj mają charakter przyrostowy i stanowią rozwinięcie istniejących instytucji. Cechą pomyślnych innowacji jest zmiana struktury zależności między społeczeństwem obywatelskim a administracją publiczną.

Na podstawie poczynionych ustaleń sformułowano kilka rekomendacji. Innowacje są uzależnione od entuzjazmu zaangażowanych osób, dostarczenia niezbędnych zasobów i odpowiedniego poziomu partycypacji społecznej. Innowacja powinna uzupełniać istniejące kultury organizacyjne i nie stanowi remedium na ogólne pogorszenie sytuacji. W zakresie metod oceniania rekomendowano stosowanie przede wszystkim ocen jakościowych.

Na rok 2015 zaplanowano publikację wyników w formie antologii.

Prace projektu PACT wniosły istotny wkład w badania porównawcze systemów administracji publicznej w kilku krajach. Uzyskana wiedza może zaowocować ulepszeniem systemów europejskich.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Administracja publiczna, sektor publiczny, spójność społeczna, transport
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę