Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Platforma działań sieci ERA-NET z zakresu biogospodarki (PLATFORM)

PLATFORM to forum dla instytucji finansujących i kierowników programów partnerstwa publiczno-publicznego w obszarach związanych z biogospodarką. Za sprawą działania koordynacyjno-wspierającego 7PR "Platform of Knowledge Based Bio-Economy relevant ERA-NETs" forum PLATFORM okrzepło i obecnie oferuje uczestnikom sieci ERA-NET okazje do wzajemnego uczenia się i nawiązywania kontaktów, tym samym wspomagając koordynację i maksymalizując korzyści synergiczne.
Platforma działań sieci ERA-NET z zakresu biogospodarki (PLATFORM)
Wysiłki projektu PLATFORM (Platform of knowledge based bio-economy relevant ERA-NETs) łączą instytucje finansujące i kierowników programów partnerstwa publiczno-publicznego w sektorach składających się na biogospodarkę: przemyśle spożywczym, rolnictwie, akwakulturze, rybołówstwie, leśnictwie, badaniach klimatu i bioróżnorodności oraz branży biotechnologicznej. W prace zaangażowane są sieci ERA-NET, programy ERA-NET Cofund, inicjatywy wspólnego programowania i grupy robocze Stałego Komitetu ds. Badań Rolniczych (SCAR). Organizowane w ramach inicjatywy PLATFORM działania i wspólne mechanizmy upowszechniania dla szerszej społeczności podmiotów P2P z sektora biogospodarki usprawniają wymianę wiedzy, budowanie potencjału i współpracę. Projekt PLATFORM skutecznie poprawia poziom interakcji i współpracy między zaangażowanymi sieciami, tworząc tym samym bardziej spójne i jednolite środowisko do realizacji założeń ERA-NET.

Działalność inicjatywy PLATFORM była wspomagana z 7PR w latach 2012–2014, a w obecnym okresie 2015–2017 jest wspierana z programu Horyzont 2020. Podczas 7PR zorganizowano szereg działań w ramach projektu PLATFORM, poczynając w 2012 r. od niewielkiej konferencji w Kopenhadze adresowanej głównie do partnerów konsorcjum. W 2013 r. zorganizowano w Paryżu konferencję "ERA-NETs in interaction", a w 2014 r. odbyła się w Lejdzie większa konferencja "ERA-NETs for the future". Przeprowadzono też warsztat dotyczący kosztów i korzyści oraz kurs zaawansowany z zakresu zarządzania zaproszeniami. Poza organizowaniem spotkań partnerzy projektu PLATFORM prowadzili analizy materiałów i badania mające ustalić czynniki warunkujące powodzenie realizacji inicjatyw i interakcji oraz określić rolę sieci ERA-NET w europejskiej polityce badawczej. Wnioski i rekomendacje zestawiono w cyklu raportów, dotyczących między innymi tworzenia map sieci, współpracy między sieciami ERA-NET a sektorem prywatnym oraz współpracy z międzynarodowymi inicjatywami badawczymi finansowanymi spoza Europy. Na ostatniej konferencji zorganizowano wspólnie z punktem usługowym EIP-Agri oraz dyrekcją generalną ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich konferencję mającą na celu wspomaganie zaangażowania sieci ERA-NET w realizację celów europejskiego partnerstwa innowacyjnego (EIP). W 2014 r. opublikowano książkę zawierającą szczegółowy przegląd ponad 25 działań sieci ERA-NET z zakresu biogospodarki sfinansowanych z szóstego i siódmego programu ramowego.

Obecnie realizowany projekt rozwija osiągnięcia swojego poprzednika. Zorganizowane działania to między innymi: wydarzenia doroczne, podczas których członkowie sieci wraz z innymi zainteresowanymi omawiają nowe potrzeby, okazje i narzędzia dotyczące współpracy oraz wpływ dopasowania; warsztat w formacie World Café dotyczący nowych, długoterminowych modeli współpracy między publicznymi programami badawczymi; warsztat dotyczący włączenia; warsztat dotyczący oceniania i monitorowania oraz dwa kursy zaawansowane poświęcone organizowaniu programów ERA-NET Cofund i zarządzaniu nimi. W ramach projektu prowadzone są też analizy i wywiady wspierające dalsze prace — na przykład w zakresie promowania włączenia przedstawiciele instytucji naukowych z krajów o słabszych wynikach mogą korzystać ze szkoleń i porad pozwalających zwiększać zaangażowanie. Zostanie przygotowany wykaz działań dopasowujących. Opublikowanych zostanie kilka streszczeń programowych mających wspomagać i informować właścicieli i zarządców programów krajowych w celu usprawniania koordynacji, konsolidowania współpracy P2P i zwiększania udziału niedostatecznie reprezentowanych krajów członkowskich. Zakres gromadzenia informacji na temat sieci ERA-NET, ogłaszanych przez nie zaproszeń i projektów zostanie rozszerzony w porównaniu z rokiem 2013 r. Tworzone repozytorium zostanie udostępnione do przeszukiwania w witrynie internetowej projektu, a baza danych PLATFORM będzie dostępna jako źródło analiz statystycznych, o co wnioskowali użytkownicy i przedstawiciele instytucji finansujących. Biuro projektu PLATFORM zajmuje się bieżącym informowaniem społeczności o nowościach poprzez witrynę i comiesięczny biuletyn.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Sieci ERA-NET, biogospodarka, żywność, rolnictwo, dopasowanie, wspólne programowanie, włączenie, zaproszenia, polityka badań, Europejska Przestrzeń Badawcza
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę