Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Skuteczniejszy system opodatkowania gwarancją zdrowszej gospodarki

Nowe badania w dziedzinie opodatkowania transgranicznego mają pomóc w rozwiązaniu problemów z opodatkowaniem i zwiększyć konkurencyjność wszystkich zaangażowanych stron.
Skuteczniejszy system opodatkowania gwarancją zdrowszej gospodarki
Globalizacja niesie za sobą wiele możliwości, ale także stawia przed rządami i inwestorami liczne wyzwania związane z opodatkowaniem transgranicznym. Z tego względu konieczne jest stworzenie nowych mechanizmów współpracy w zakresie podatków i zrewidowanie krajowych polityk suwerenności fiskalnej.

Zespół finansowanego ze środków UE projektu ITC (International Tax Coordination) analizował koordynację międzynarodowej współpracy podatkowej w kontekście regionalnym oraz w odniesieniu do integracji gospodarczej pomiędzy krajami. Zespół podkreślił znaczenie współpracy UE z krajami trzecimi i zbadał możliwe sposoby rozwiązania konfliktów w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego.

Badane tematy obejmowały: prawa do opodatkowania i kompetencje podatkowe, konsolidację podatku od osób prawnych, podatek od wartości dodanej (VAT), podatek konsumpcyjny, podwójne opodatkowanie i brak opodatkowania. Po przyjrzeniu się polityce podatkowej państw rozwijających się zespół projektu ITC przeprowadził również szczegółową analizę metod umożliwiających lepsze rozróżnianie zadłużenia i kapitału oraz ułatwiających ich kwalifikację w UE.

Zespół projektu badał ramy prawne w Australii, Austrii, Chile i Szwecji w celu opracowania rozwiązania globalnych problemów związanych z opodatkowaniem. Konkretne problemy, na których skupiał się zespół projektu, obejmowały przepisy dotyczące podatku VAT w UE i Chile, a także wprowadzony w Australii podatek węglowy jako przykład systemu podatków na ochronę środowiska.

Zespół projektu pokazał, w jaki sposób podwójne opodatkowanie podatkiem bezpośrednim i pośrednim może szkodliwie wpływać na handel międzynarodowy. Zespół zalecił prowadzenie bardziej intensywnych badań w celu znalezienia rozwiązania takich globalnych problemów.

Zespół projektu ITC stanowczo opowiadał się za potrzebą stworzenia lepszych ram prawa podatkowego w krajach pozaeuropejskich, co przyniesie korzyści zarówno tym krajom, jak i całej UE. Na szczeblu europejskim przyczyni się to do wzmocnienia europejskiej przestrzeni badawczej oraz zwiększenia ogólnej konkurencyjności w bloku. Wyniki projektu w tym zakresie staną się cennym narzędziem umożliwiającym osiągnięcie tych celów.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Suwerenne polityki fiskalne, integracja gospodarcza, podatek dochodowy od osób prawnych, podwójne opodatkowanie, handel międzynarodowy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę