Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ToStoDEM — Wynik w skrócie

Project ID: 327455
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Malta

Nowe modele zrównoważonej turystyki

Dogłębna analiza sytuacji dwóch wysp na Morzu Śródziemnym umożliwiła opracowanie dobrych praktyk w zakresie zrównoważonej turystyki. Wyniki te mogą pomóc w promowaniu lepszego modelu społeczno-gospodarczego dla miejscowości turystycznych.
Nowe modele zrównoważonej turystyki
Przyszłość turystyki i jej konkurencyjność w dużej mierze opierają się na zrównoważonym rozwoju, w związku z czym powstaje wiele nowych inicjatyw badawczych w tej dziedzinie. Zespół finansowanego ze środków UE projektu TOSTODEM (Towards Sustainable Tourism Development Models in the Euro Mediterranean region: A case study of Malta and Sardinia) badał możliwości rozwoju zrównoważonej turystyki na Malcie i na Sardynii. Zespół zidentyfikował mocne i słabe strony w zakresie turystyki na tych popularnych wśród turystów wyspach, aby wesprzeć podmioty prywatne i publiczne w opracowaniu strategii w zakresie zrównoważonego rozwoju i konkurencyjności.

Aby to osiągnąć, zespół projektu szukał sposobów na zaangażowanie lokalnych zainteresowanych stron i badał podejścia do zarządzania, które umożliwią przekształcenie turystyki niezrównoważonej w turystykę zrównoważoną. W celu poszerzenia wiedzy w tej dziedzinie przeanalizowano dane dotyczące sezonowości, dane statystyczne oraz informacje na temat przepływów turystycznych, wkładu do PKB i przychodów z turystyki.

Konkretne działania projektowe obejmowały szczegółowe wywiady z zainteresowanymi stronami w celu podniesienia świadomości na temat zrównoważonej turystyki i wskazania innowacyjnych dobrych praktyk z naciskiem na społeczeństwo, kulturę i stosunek wartości do ceny. Na Malcie zespół projektu wzmocnił unijny europejski system wskaźników turystycznych (ETIS) w celu usprawnienia zarządzania zrównoważoną turystyką we współpracy z Uniwersytetem Maltańskim. Na Sardynii zespół promował zrównoważoną turystykę przy udziale Komisji filmowej Fondazione Sardegna poprzez dwa krótkie filmy.

Przeprowadzono również porównanie tych dwóch regionów, zwracając uwagę na różnice we wkładzie przychodów do PKB i znaczeniu turystyki w każdym z tych miejsc. Zespół szczegółowo opisał wizję zrównoważonej turystyki przedstawianą przez zainteresowane strony, przeanalizował politykę publiczną i zbadał stosunek popytu do podaży. Działania te umożliwiły poszerzenie wiedzy na temat praktyk w zakresie zrównoważonej turystyki oraz stworzyły podstawy do wdrażania nowych strategii i wizji.

Projekt odegrał bardzo ważną rolę w formułowaniu dobrych praktyk i pozytywnych wzorców zrównoważonej turystyki, które mogą okazać się bardzo przydatne dla całego regionu eurośródziemnomorskiego. Pozytywne zmiany społeczne, gospodarcze i środowiskowe będą możliwe, gdy turystyka w Europie i w innych regionach stanie się bardziej zrównoważona.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zrównoważona turystyka, rozwój turystyki, dobre praktyki, zrównoważony rozwój, konkurencyjność
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę