Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

UNICELLINTEGRIN — Wynik w skrócie

Project ID: 330925
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Hiszpania

Integryny w organizmach jednokomórkowych

Do niedawna uważano, że integryny występują tylko u zwierząt. Europejscy badacze znaleźli ważne dowody funkcjonalne potwierdzające rolę integryny w organizmach jednokomórkowych.
Integryny w organizmach jednokomórkowych
Integryny stanowią dużą rodzinę białek powierzchniowych znanych z ich właściwości adhezji. Wiążą się one z ligandami macierzy pozakomórkowej, innymi receptorami powierzchniowymi błon komórkowych lub ligandami rozpuszczalnymi. Ponadto heterodimery integryny mogą wiązać się z innymi białkami, aby utworzyć kompleks IPP, który wchodzi w interakcję z cytoszkieletem.

Kompleks sygnalizacyjny i adhezja przy udziale integryny były przedmiotem intensywnych badań, a kilka lat temu wykryto obecność integryny w organizmach jednokomórkowych. Celem naukowców z zespołu finansowanego ze środków UE projektu UNICELLINTEGRIN (Unravelling the function of integrins in the unicellular relatives of Metazoa) było dalsze zbadanie roli integryny w kontekście organizmów jednokomórkowych. W tym celu badali dwa gatunki, Capsaspora owczarzaki i Creolimax fragrantissima, które są blisko spokrewnione ze zwierzętami.

Znaczna część prac projektowych była poświęcona na opracowanie narzędzi i technik z zakresu biologii molekularnej, aby umożliwić naukowcom modulację ekspresji integryny u tych gatunków jednokomórkowych. Zespół badał interferencję RNA oraz edycję genów w celu zmniejszenia ekspresji integryny. Pomimo przeszkód technicznych zespół projektu UNICELLINTEGRIN ściśle współpracował z różnymi firmami, aby opracować przeciwciała przeciwko integrynie specyficzne dla organizmów jednokomórkowych.

Wyniki pokazały, że integryny odgrywają rolę w adhezji komórek C. owczarzaki, a ich ekspresja ulega zwiększeniu na etapie adhezji organizmu.

Prace prowadzone w ramach tego projektu stworzyły podstawy do przyszłych badań na tych organizmach jednokomórkowych oraz do dalszego poznania roli integryn w ewolucji. Rozpoczęto kolejne projekty, w tym badania dotyczące roli integryn w interakcji C. owczarzaki z organizmem gospodarza, ślimaka Biomphalaria glabrata.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Integryna, organizmy jednokomórkowe, adhezja, C. owczarzaki
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę