Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wsparcie dla wspólnych badań nad miastami

Naukowcy z UE rozwinęli rezultaty wcześniejszego projektu, zrzeszając podmioty zainteresowane problemami środowiskowymi dotyczącymi miast. W ramach przedsięwzięcia odbyło się szereg strukturyzowanych dyskusji analitycznych, których efektem jest zacieśnienie współpracy między naukowcami i prawodawcami.
Wsparcie dla wspólnych badań nad miastami
Świat staje wobec licznych poważnych problemów ekologicznych, dotyczących szczególnie miast, ponoszących dużą część odpowiedzialności za niszczenie środowiska. Jednocześnie miasta posiadają zasoby potrzebne do rozwiązania tych problemów.

Bez względu na ostatecznie wybrane rozwiązania, kluczem będzie współpraca między miastami. Finansowany ze środków UE projekt URBAN-NEXUS (Furthering strategic urban research) był inicjatywą poświęconą wsparciu i koordynacji. Konsorcjum podjęło się wspierania ustrukturyzowanego dialogu między stronami zainteresowanymi zmniejszeniem negatywnego oddziaływania człowieka na środowisko. Innym celem było rozwinięcie sieci interesariuszy powstałej w ramach wcześniejszego projektu unijnego (URBAN-NET, 2006-2011). Założeniem nowego projektu było poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań problemów dotyczących zrównoważoności, a także zwiększanie świadomości i umożliwianie wymiany informacji między interesariuszami. Zespół starał się też umożliwić współpracę naukowcom oraz specjalistom zajmującym się wdrażaniem wyników badań w ramach długofalowych strategii.

Jedno z pierwszych zadań konsorcjum polegało na określeniu spójnego i skutecznego podejścia do organizacji wydarzeń projektu oraz ich kontynuacji. W formacie tym wykorzystano serię "kawiarenek", będących okazją do omówienia i przeanalizowania różnych kwestii. Wśród tematów znalazły się: odporność miast na zmiany klimatu, zdrowie i jakość życia, konkurowanie o grunty miejskie, integracja danych i informacji oraz integracja zarządzania miastami. Każdy z nich podzielono na liczne kluczowe komunikaty, dotyczące między innymi znaczenia stosowania zintegrowanych podejść oraz ograniczania czynników wpływających negatywnie na zdrowie i środowisko.

Rezultatem tych prac było zwiększenie liczby uczestniczących grup i ich różnorodności, w porównaniu z projektem URBAN-NET.

Uczeni uznali, że kluczem do sukcesu jest uzgodnienie przez partnerów priorytetów dotyczących podejmowania decyzji. Rozmowy w "kawiarenkach" wskazały na istnienie trendu w kierunku zawierania takich porozumień, a także większego zaangażowania społecznego.

Działanie te ilustruje wiele praktycznych przykładów, dotyczących między innymi wykorzystania współpracy nawiązanej w ramach projektu URBAN-NEXUS w badaniach prowadzonych w podobnych inicjatywach unijnych, takich jak SEISMIC.

Konsorcjum umocniło też długofalowe strategiczne ramy współpracy naukowej, łączące badania i prawodawstwo. Zaangażowanie interesariuszy przyczyniło się do rozwoju badań nad miastami. Prace takie uwzględniają teraz w większym stopniu realia, w jakich funkcjonują europejskie miasta.

Dzięki projektowi URBAN-NEXUS rozszerzono istniejącą sieć ekspertów i badaczy zajmujących się miastami. Działania te pomogły w zacieśnieniu współpracy między zainteresowanymi stronami oraz w stworzeniu potrzebnych rozwiązań praktycznych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zrównoważoność, URBAN-NEXUS, miasta, współpraca, strategiczne, badania
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę