Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

TOBE2014 — Wynik w skrócie

Project ID: 621560
Źródło dofinansowania: FP7-KBBE
Kraj: Włochy

Narodziny biogospodarki europejskiej

Zorganizowana w 2014 r. we Włoszech konferencja poświęcona biogospodarce przyczyniła się do rozwoju koncepcji silnej biogospodarki europejskiej. Poruszano różnorodne tematy, od biomasy i biorafinerii po biochemikalia i bioplastiki.
Narodziny biogospodarki europejskiej
Ambitna wizja UE przewiduje rozwinięcie solidnej biogospodarki, która pozwoliłaby Europie w zrównoważony sposób wykorzystywać posiadane zasoby biologiczne i wytwarzać więcej produktów przy mniejszym zużyciu surowców. Dążąc do urzeczywistnienia tej wizji, powołano do życia finansowany przez UE projekt TOBE2014 (Organisation of the EU Bioeconomy Stakeholders Conference - Turin 2014) w celu zorganizowania w Włoszech w 2014 r. trzeciej europejskiej konferencji biogospodarczej pod hasłem "From sectors to system, from concept to reality" ("Od sektorów do systemu, od koncepcji do rzeczywistości"). Zajęto się przejściem od strategii do realizacji, z naciskiem na faktyczne wdrożenie zasad efektywnej biogospodarki w Europie.

Za punkt wyjścia konferencji w roku 2014 przyjęto cenne wyniki wcześniejszych wydarzeń poświęconych tej samej tematyce. Analizowano rolę odpadów oraz produktów ubocznych z rolnictwa (w tym z upraw produktów spożywczych), leśnictwa i przetwórstwa rybnego jako źródeł biomasy, przyglądając się możliwościom przekształcania biomasy i wykorzystywania zintegrowanych biorafinerii do zwiększania wartości zasobów naturalnych.

Zajęto się też uwarunkowaniami poziomymi, w tym partnerstwami publiczno-prywatnymi, inwestycjami prywatnymi, źródłami kapitału inwestycyjnego i barierami dla innowacji w badaniach. W tym obszarze badacze wskazali kwestie dotyczące innowacji wraz z kluczowymi działaniami wspomagającymi oraz narzędzia umożliwiające wdrożenie na poziomie krajowymi i regionalnym.

Konferencja z udziałem ponad 70 ekspertów w 18 sesjach panelowych przyciągnęła 350 uczestników, a wszyscy inni zainteresowani mogli oglądać transmisję konferencji na żywo. Wydarzenie umożliwiło nawiązanie dyskusji na temat biogospodarki europejskiej z udziałem przedstawicieli przemysłu, urzędników państwowych, rolników oraz przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pozarządowych.

Podstawowy program konferencji uzupełniono o wydarzenia towarzyszące, poświęcone konkretnym zagadnieniom, takim jak rola nowych przedsiębiorstw w biogospodarce i bariery dla rozwoju biogospodarki. Istotny wkład w całokształt wydarzenia wniósł między innymi warsztat poświęcony wpływowi polityki w zakresie nauki i technologii na sektor biochemikaliów i bioplastików.

Wnioski z konferencji opublikowano w witrynie internetowej projektu i spotkały się one z dużym zainteresowaniem. Jeśli w przyszłości uda się zastosować wypracowane wyniki w praktyce, Europa będzie na najlepszej drodze do zbudowania modelowej biogospodarki.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Biogospodarka, TOBE2014, biomasa, biorafinerie, biochemikalia, bioplastiki
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę