Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Międzynarodowa mobilność w badaniach z zakresu nauk humanistycznych

Wzmocnienie dwóch istniejących międzynarodowych programów stypendialnych fundacji Gerdy Henkel (GHF) ma strategiczne znaczenie dla wsparcia międzynarodowej mobilności badaczy w dziedzinie historycznych nauk humanistycznych oraz studiów islamistycznych.
Międzynarodowa mobilność w badaniach z zakresu nauk humanistycznych
Międzynarodowe stypendia dla badaczy mogą przyczynić się do rozwoju międzynarodowej mobilności i zwiększenia liczby doświadczonych naukowców. Projekt M4HUMAN (Mobility for experienced researchers in historical humanities including Islamic studies), finansowany ze środków UE, skupiał się na wspieraniu wyróżniających się badaczy w dwóch dziedzinach: historycznych nauk humanistycznych oraz studiów islamistycznych. W obu dziedzinach istnieje duże zapotrzebowanie na stypendia.

Celem było między innymi zacieśnienie międzynarodowej współpracy między badaczami zajmującymi się historycznymi naukami humanistycznymi. Nauki te obejmują badania religijne, kulturowe i polityczne. Projekt promował też międzynarodową wymianę naukową, międzynarodową mobilność oraz rozwijanie kształcenia z pozytywnym skutkiem dla środowiska badawczego. Aby uzyskać dwuletni grant, uczeni musieli spełnić odpowiednie kryteria naukowe, ale także wykazać się mobilnością.

Po wybraniu badaczy, wyznaczono ich jako liderów prac nad stworzeniem planu osobistego szkolenia i rozwoju zawodowego. Stypendyści musieli składać sprawozdania śródokresowe i końcowe oraz podlegali ocenie dwa razy do roku. Korzystali oni z interaktywnego, międzynarodowego portalu naukowego L.I.S.A., umożliwiającego łatwy dostęp do wiedzy i jej wymianę.

Udało się umiędzynarodowić i zoptymalizować procesy i procedury wewnętrzne, tak aby pomagały stypendystom. Wielu doświadczonych naukowców wniosło wymierny i pożyteczny wkład w rozwój badań. Zwiększyła się liczba stypendystów w obu przedmiotowych dziedzinach. Z grantów skorzystali zarówno przyjeżdżający, jak i wyjeżdżający badacze, zwiększając swoje szanse zawodowe dzięki zdobyciu nowych umiejętności personalnych, naukowo-technicznych, społecznych i "miękkich".

Prace te mogą stanowić model dla przyszłych projektów międzynarodowych, finansowanych przez UE i inne organizacje międzynarodowe. Nauki humanistyczne są niezwykle ważne dla zrozumienia cech wspólnych i różnic między kulturami.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Stypendia międzynarodowe, stypendyści, mobilność międzynarodowa, historyczne nauki humanistyczne, studia islamistyczne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę