Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

CELLCYCLEGROWTHSIZE — Wynik w skrócie

Project ID: 277062
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Izrael

Kontrola wielkości i wzrostu komórek ssaków

Wielkość i funkcje komórek oraz architektura tkanek są wzajemnie połączone. Naukowcy starają się odkryć mechanizmy molekularne kontrolowania wielkości proliferujących komórek.
Kontrola wielkości i wzrostu komórek ssaków
Ostateczna wielkość komórki jest wynikiem równowagi między jej wzrostem a podziałami, które zmniejszają ją o połowę. Dzieląca się komórka jest prawie dwukrotnie większa od swych komórek potomnych. Wielkość komórki nie zmienia się w czasie, co oznacza, że cykle wzrostu sparowane są z podziałami. Poprzednie badania dowiodły, że niektóre komórki eukariotyczne mają mechanizm kontrolny, koordynujący wielkość z podziałami.

Celem finansowanego przez UE projektu CELLCYCLEGROWTHSIZE (Cell growth and size homeostasis in proliferating mammalian cells) było zbadanie koordynacji wzrost/podział komórkowy w proliferujących komórkach ssaków. Badacze skupili się głównie na stworzeniu metodologii badania podstawowych procesów.

Naukowcy stworzyli funkcjonalne laboratorium oraz liczne metody analizy komórek w zawiesinie lub przytwierdzonych do podłoża. Stworzyli mechaniczny synchronizator komórek i zoptymalizowali protokoły zależnego od wielkości rozdziału komórek ssaków przyczepionych do podłoża i w zawiesinie. Co istotne, udowodnili, że rozdział cytometryczny na bazie wielkości może być użyty do oczyszczania komórek na danym stadium wzrostu (G1) bez środków synchronizujących. Do przyszłych zastosowań uzyskano pięć znaczonych fluorescencyjnymi markerami cyklu komórkowego linii komórek pochodzących od człowieka i myszy.

Analiza limfoblastycznych komórek L1210 przy użyciu stworzonych metodologii wykazała zmniejszenie zmienności szybkości wzrostu przy przejściu z proliferacji do podziału. Obserwacja ta sugeruje obecność granicy wzrostu służącej do osiągnięcia homeostazy wielkości.

Badania porównawcze komórek L1210 na pożywkach ograniczonych lub pełnych wykazały, że szybkość wzrostu ustala granicę przejścia od stadium proliferacji do podziału komórki. W warunkach ograniczających długość fazy G1 uległa wydłużeniu do czasu aż komórki osiągnęły odpowiednią wielkość, przy której były zdolne do przejścia przez fazę G1-S. Również w przypadku komórek przytwierdzonych do podłoża pomiary suchej masy komórkowej ujawniły zależność wzrostu od wielkości.

Reasumując, dzięki projektowi CELLCYCLEGROWTHSIZE powstały niezbędne metody i protokoły badania homeostazy wzrostu i wielkości komórek. Wyniki doświadczalne wyjaśniają istotność autonomicznych mechanizmów komórki, koordynujących jej cykl i wzrost.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Komórki ssaków, wielkość komórek, wzrost komórek, CELLCYCLEGROWTHSIZE, homeostaza wielkości
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę