Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Więcej informacji pomaga rozwijać innowacyjność regionów

Nowe badanie poświęcone prawodawstwu oraz skutkom działania instrumentów politycznych wspierających innowacyjność regionów powinno zaowocować poprawą produktywności i konkurencyjności Europy.
Więcej informacji pomaga rozwijać innowacyjność regionów
Innowacje na poziomie regionalnym należą do kluczowych czynników napędzających rozwój europejskiej gospodarki opartej na wiedzy, a ważnym narzędziem w tej dziedzinie są regionalne klastry, których członkowie mogą wspólnie osiągnąć więcej niż w pojedynkę. Aby regionalne innowacje mogły być skuteczne, muszą być wspierane przez odpowiednie polityki na wielu różnych szczeblach.

W ramach projektu REGIO_SPIN (Regional innovation policy, knowledge spillovers, productivity, and institutions), finansowanego ze środków UE, opracowano zalecenia dotyczące polityki spójności oraz polityki w zakresie nauki, technologii i innowacji. Aby przedstawić te polityki, zespół przeanalizował rolę regionalnych instytucji we wdrażaniu polityki spójności i metod skutecznego zarządzania. Badano innowacje w różnych regionach Europy, porównując je z regionami chińskimi i analizując współpracę uczelni wyższych z przemysłem dotyczącą transferu technologicznego i innowacji.

Uczeni przyjrzeli się także efektywności polityki dotyczącej szkoleń w zakresie poprawy sytuacji pracowników i osób bezrobotnych, z uwzględnieniem czynników takich jak instytucje rynku pracy, kwalifikacje i innowacje. Budując partnerstwo między instytucjami akademickimi, zespół zorganizował we Włoszech dwa warsztaty poświęcone pokrewnym zagadnieniom. Jedne z nich dotyczyły kluczowych tematów, takich jak współpraca między nauką i przemysłem, a na drugich analizowano zagrożenia i mocne strony z perspektywy regionalnej.

Dzięki przeprowadzonym badaniom uczestnicy projektu REGIO_SPIN przedstawili cenne wnioski obejmujące różne aspekty polityki dotyczącej regionalnych innowacji. Ustalono na przykład, że wzrost produktywności jest napędzany przede wszystkim przez akumulację kapitału w regionach słabiej rozwiniętych społeczno-ekonomicznie. Zalecono zatem, aby polityka spójności zmierzała do podnoszenia potencjału technologicznego w celu wspierania niezależnego tworzenia innowacji oraz wykorzystywania technologii opracowanych w regionach zaawansowanych.

Zespół określił również, w jaki sposób decentralizacja może wspierać wzrost gospodarczy oraz jak fundusze strukturalne mogą mieć większy wpływ na wzrost w regionach zdecentralizowanych. Uzyskano też ważne informacje dotyczące współpracy między uczelniami i przemysłem, a także wpływu szkolenia na możliwości zdobycia zatrudnienia przez osoby pracujące i bezrobotne.

Wyniki prac rozpowszechniano na seminariach, konferencjach i warsztatach. Przekazano je też regionalnym politykom i interesariuszom na poziomie UE celem wykorzystania w odpowiednich wydarzeniach. Im pełniejsze będą informacje, jakimi UE dysponuje na temat regionalnych innowacji, tym lepiej dla konkurencyjności i przemysłu.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Regionalne innowacje, REGIO_SPIN, polityka spójności, szkolenie, fundusze strukturalne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę