Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Analiza międzynarodowej migracji: przypadek Azji Środkowej

Międzynarodowe ruchy migracyjne stają się coraz bardziej nieprzewidywalne i trudne w kontrolowaniu. W ramach unijnego projektu przeanalizowano wpływ organizacji międzynarodowych na globalne zarządzanie tymi procesami.
Analiza międzynarodowej migracji: przypadek Azji Środkowej
Inicjatywa MIGGOV ('Knowledgeable' governors of uncertainty? International organisations in the absence of a global migration regime) była realizowana przez dwa lata. Jej celem było przyjrzenie się roli organizacji międzynarodowych w zarządzaniu migracją oraz ogólnej kwestii globalnego zarządzania na przykładzie Azji Środkowej.

Uczestnicy projektu odbyli szereg wyjazdów naukowych do krajów Azji Środkowej oraz Belgii i Rosji. Przeprowadzono liczne wywiady z pracownikami organizacji międzynarodowych. Badacze brali też zarówno czynny, jak bierny udział w spotkaniach interesariuszy. Przeprowadzono szeroko zakrojone badania, obejmujące przede wszystkim analizę danych z projektów dotyczących migracji.

Wyniki tych prac wskazują, że należy poświęcić więcej uwagi międzynarodowym organizacjom odniesienia i innym, a także znaczeniu relacji między nimi. Projekt dowiódł, że większość globalnego zarządzania migracją zachodzi w warunkach niepewności. Brak ogólnego globalnego systemu migracyjnego sprawia ponadto, że normy międzynarodowe uzależnione są od organizacji międzynarodowych. Może to prowadzić do pewnych problemów i hamować rozwój spójnej i trwałej polityki globalnej.

Inne cele projektu to rozwijanie możliwości zawodowych oraz upowszechnianie wiedzy. Do ich realizacji posłużyły publikacje monografii i artykułów oraz założenie sieci wspólnie z innymi aktorami zajmującymi się tą dziedziną badań.

Wyniki prac prezentowano na przeszło 20 międzynarodowych konferencjach naukowych i warsztatach oraz na pięciu seminariach zorganizowanych z udziałem interesariuszy. Zorganizowano też szkolenia poświęcone globalnej polityce migracyjnej. Wśród działań informacyjnych można wymienić publikację siedmiu artykułów, przy czym kolejny artykuł jest aktualnie recenzowany, a dwa kolejne są przygotowywane do złożenia w wydawnictwie.

Projekt przyczynił się do rozwoju prac teoretycznych i empirycznych na temat migracji i globalnego zarządzania. Badania skupiały się na roli agentów władzy i zmiany, a nie na zarządzaniu jako strukturze, w wyniku czego powstała koncepcja globalnych zarządców migracji, odnosząca się w szczególności do organizacji międzynarodowych.

Uczestnicy projektu MIGGOV umieścili organizacje międzynarodowe w centrum badań nad migracją, analizując wywierany przez nie wpływ oraz poszerzając ogólną wiedzę z zakresu badań nad międzynarodową migracją. Powstała również nowa typologia organizacji międzynarodowych, odnosząca się do dotychczasowych teorii na temat globalnego zarządzania.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Migracja, Azja Środkowa, organizacje międzynarodowe, globalne zarządzanie, MIGGOV, zarządzanie migracją
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę