Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Interakcje cyfrowe wśród londyńskiej młodzieży

Przeprowadzono badanie relacji i interakcji online i offline wśród młodzieży z klasy robotniczej i wyższych warstw klasy średniej.
Interakcje cyfrowe wśród londyńskiej młodzieży
W ramach finansowanego przez UE projektu UPLOAD (Urban politics of London youngsters analysed digitally) zbadano doświadczane różnice wśród młodych Londyńczyków z różnych środowisk kulturowych. Badanie to było bardzo istotne dla Londynu ze względu na jego wysoką różnorodność kulturową, młodą populację i rozbudowane infrastruktury komunikacyjne.

Różnorodność kulturowa Londynu pełni rolę platformy wizualizującej miejsce osoby w świecie, a łączność cyfrowa jest narzędziem umożliwiającym zarządzanie działaniami w globalnym świecie. Ludzie żyjący w środowiskach robotniczych są świadomi swych ograniczeń dotyczących mobilności oraz zmarginalizowania ich dzielnic. Kontrastuje to z perspektywą osób z rejonów zamieszkiwanych przez wyższe warstwy klasy średniej, którzy mogą korzystać ze swej mobilności dla poznawania różnic między Londynem a zagranicą. Jednak ich łącza cyfrowe służą wycofaniu i podtrzymaniu przyzwyczajeń.

Wyniki badania pokazały, że inicjatywy polityczne powinny postrzegać młodych ludzi jako osoby podlegające wpływowi relacji klasowych, płciowych i rasowych zarówno online jak i offline. Młodzież robotnicza utrzymuje bardzo różnorodną sieć kulturową, natomiast młodzi ludzie z klasy wyższej wykorzystywali media społecznościowe do pozostawania we własnej, zamkniętej społeczności. Różnice te powinny być brane pod uwagę w inicjatywach politycznych na różnych poziomach, tak by umożliwić jednocześnie obu klasom miejskiej młodzieży niwelowanie tych przestrzennych, płciowych, rasowych i klasowych różnic.

Uczestnicy projektu osiągnęli kilka istotnych sukcesów. Wpierw opracowano nowe ramy w oparciu o koncepcje ze studiów miejskich, badań socjologicznych i badań nad migracją wraz z danymi z mediów dialogu, teorii komunikacyjnej, feministycznej i postkolonialnej.

Następnie, po serii konferencji i wywiadów, opracowano podejście bazujące na różnych metodą twórczych, partycypacyjnych i cyfrowych dla zbadania praktyk cyfrowych. Współpracownicy projektu uczestniczyli w mapowaniu cyfrowym przy użyciu swej sieci w serwisie Facebook, a zebrane dane ujawniły wzorce i cechy szczególne praktyk cyfrowych młodych ludzi.

Zastosowanie tych nowatorskich ram teoretycznych i metodologicznych przyniosło łącznie 22 publikacje, z czego 8 dotyczyło bezpośrednio przedmiotowego projektu. Prowadzone są także negocjacje z renomowanym wydawcą dotyczące planowanej monografii.

Podczas projektu ustanowiono sieć naukowców zajmujących się technologiami cyfrowymi, miastem, migracją i rasą. Wyniki projektu doprowadziły do przyznania nagrody za organizację dwudniowego sympozjum i jednodniowego kursu mistrzowskiego.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Interakcje cyfrowe, młodzież, UPLOAD, różnorodność kulturowa
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę