Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe narzędzia usprawniające zarządzanie lasem w Europie

Dogłębna ewaluacja usług ekosystemowych i określenie, jak mogą one wspomagać lasy w Europie, może pomóc twórcom polityki i władzom w walce ze zmianami klimatu.
Nowe narzędzia usprawniające zarządzanie lasem w Europie
Zarządzanie lasem jest integralną częścią przeciwdziałania zmianom klimatu w Europie, gdzie wiele kompleksów leśnych występuje w regionach górskich. Uczestnicy finansowanego przez UE projektu ARANGE (Advanced multifunctional forest management in European mountain ranges) ocenili zapotrzebowanie na usługi ekosystemowe i zarządzanie lasem w europejskich regionach lasów górskich.

W celu ulepszenia usług ekosystemowych uczestnicy projektu badali wady i zalety różnych metod zarządzania lasami górskimi oraz mapowania związanych z tym zagrożeń. Przetestowano najnowszą wiedzę dotyczącą dostarczania tych usług, wspierając polityków i ekspertów leśnych, aby mogli podejmować lepsze decyzje i tworzyć lepsze plany.

Projekt objął siedem regionów górskich na kontynencie, integrując różne typy lasów, takie jak kontynentalny, śródziemnomorski i borealny. Pracowano nad identyfikacją różnych usług ekosystemowych od konserwacji po ochronę, analizując plany polityki oraz nakreślając strategie zarządzania.

Do osiągnięcia zamierzonych celów zespół projektu zebrał odpowiednie dane dotyczące drzew i dane klimatyczne dla różnych wysokości, będące linią bazową. Naświetlono pięć przejściowych scenariuszy zmian klimatycznych dla każdego z siedmiu obszarów poddanych badaniu. Ponadto modelowano warunki leśne i określono wskaźniki usług ekosystemowych. Zespół zidentyfikował 22 wskaźniki różnych usług ekosystemowych, w tym produkcję drewna i biomasy, sekwestrację węgla, zachowanie bioróżnorodności/siedlisk oraz ochronę przed osuwiskami, lawinami lub spadającymi skałami.

Uczestnicy projektu stworzyli zestaw narzędzi do wspierania podejmowania decyzji, do analizowania wskaźników usług ekosystemowych dla rożnych krajobrazów i udostępnienia ich w celu lepszego zarządzania lasem. Zespół projektu wskazał też na istotny problem błędnych wskaźników, aby uniknąć nadmiernego optymizmu w prognozach dotyczących lasów. Przestrzegł też przed tworzeniem jednej metody zarządzania dla wszystkich europejskich lasów górskich. Ten i wiele innych wniosków, wraz z zestawem narzędzi, wpłynie na ochronę lasów i pomoże przeciwdziałać katastrofalnym skutkom zmian klimatycznych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zarządzanie lasem, usługi ekosystemowe, zmiany klimatyczne, ARANGE, las górski
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę