Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

INTINN — Wynik w skrócie

Project ID: 329153
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Hiszpania

Możliwości MŚP w zakresie tworzenia i innowacyjnych produktów i wprowadzania ich na rynki zagraniczne

W ramach pewnego unijnego projektu badano czynniki wpływające na rozwój innowacji oraz decyzje dotyczące eksportu podejmowane na poziomie firm, a także wpływ globalnych inwestycji państw na wskaźniki makroekonomiczne na poziomie sektorów.
Możliwości MŚP w zakresie tworzenia i innowacyjnych produktów i wprowadzania ich na rynki zagraniczne
Uczeni biorący udział w projekcie INTINN (Microeconomic and macroeconomic implications of firms' internationalization and innovation strategies: The role of demand and informational barriers) analizowali znaczenie wielkości firm w kontekście działań związanych z innowacyjnością i internacjonalizacją. Ustalono, że małe i średnie firmy prowadzące eksport częściej wprowadzają innowacje w produktach w porównaniu z przedsiębiorstwami niezajmującymi się eksportem. Typowe czynniki związane z podażą nie tłumaczą w pełni zachowania firm. Lepiej nadaje się do tego analiza rodzaju wytwarzanych towarów.

W ramach pierwszej części projektu badano czynniki mikroekonomiczne dotyczące prowadzonych przez firmy działań w zakresie innowacji i internacjonalizacji. Koncentrowano się na wynikach eksportowych małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) oraz ich roli w zakresie zróżnicowania gustów, wykorzystując różnorodność etniczną jako probierz rynków docelowych. Większa różnorodność gustów oznacza, że małe firmy mogą przejawiać większą elastyczność w indywidualizacji produktów, mając do czynienia z różnorodnymi konsumentami, a zjawisko to jest korzystne dla MŚP. Badanie wskazuje również na istnienie potencjalnej zależności między przepływami migracyjnymi i rozkładem wielkości firm.

Uczeni badali też zależności między produkcją i dystrybucją. Zwiększenie wytwarzania dóbr pośrednich powoduje tworzenie się złożonej sieci kupujących i dostarczających firm produkcyjnych. Te zależności między przedsiębiorstwami także mogą tłumaczyć działania w zakresie innowacji i internacjonalizacji podejmowane przez MŚP. Mogą być też podstawą dla wymiany doświadczeń, a także wprowadzania innowacyjnych produktów na rynki zagraniczne. Ma to większe znaczenie dla MŚP, które nie są w stanie same udźwignąć kosztów tworzenia innowacji.

Zespół zbadał rolę zagranicznych kupców w ograniczaniu kosztów innowacji i internacjonalizacji produktów oferowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Wyniki badań przeanalizowano też z punktu widzenia prawodawców. Sugerują one, że należałoby wprowadzać polityki wspierające dopasowanie firm produkcyjnych i dystrybucyjnych z różnych krajów. Okazuje się także, że zdolność firm do wytwarzania zindywidualizowanych dóbr jest równie ważna co konkurencyjność kosztów.

W ramach projektu INTINN badano możliwy wpływ składu sektorów produkcji i handlu na wyniki ekonomiczne kraju na poziomie zagregowanym. Ustalono, że międzynarodowe rozdrobnienie produkcji jest ważnym wskaźnikiem aktualnej sytuacji finansowej państw UE oraz że może być jednym z kanałów rozpowszechniania technologii, mogącym wpływać na światową dystrybucję dochodów.

Uczeni zgromadzili dane z różnych źródeł i ustalili, że poziom dochodów kraju oraz dystrybucja dochodów powiązane są ze składem sektorów i podziałem na towary zbywalne i niezbywalne.

Omawiany projekt ma bardzo duże znaczenie, związane między innymi z tym, że analiza procesu innowacji i internacjonalizacji firm powadzona była na MŚP a nie na większych firmach. Uczestnicy projektu zaproponowali także temat dla dalszych badań, dotyczący roli IFP jako potencjalnego kanału wpływającego na światową dystrybucję dochodów.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

MŚP, innowacje w dziedzinie produktów, rynki zagraniczne, makroekonomiczne, INTINN, internacjonalizacja
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę