Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wielowymiarowość aktywizmu LGBT we Włoszech

W ramach empirycznego badania przeanalizowano politykę włoskich ruchów na rzecz lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych (LGBT) w celu stworzenia wielowymiarowego modelu. Prace te mogą przyczynić się do rozwoju debaty na temat kluczowych pojęć w dziedzinie badań LGBT i studiów politycznych.
Wielowymiarowość aktywizmu LGBT we Włoszech
Jakie koncepcje pozwalają na zrozumienie sposobu działania ruchów LGBT na polu polityki? W jaki sposób ruchy te obmyślają swoje strategie i z nich korzystają? Na te i inne pytania poszukiwano odpowiedzi w ramach projektu LGBT ACT (Minority politics, social movements and equal rights: the Italian inter-associative LGBT activism).

Zajmując się pojęciem "uporu aktywistów", uczestnicy projektu LGBT ACT badali dostrzeżone we Włoszech paradoksy, polegające na tym, że silna opozycja nie pozwala włoskiemu parlamentowi na przyznanie szerszych praw ruchowi LGBT. Przeważająco homofobiczne środowisko nie zapobiegło jednak powstaniu sieci zrzeszającej różne ruchy LGBT.

Na prace terenowe złożyły się obserwacje i wywiady, które umożliwiły uzyskanie bardziej wyraźnego obrazu interakcji między aktywistami podczas tworzenia strategii krajowych i lokalnych. Dzięki temu można było ujrzeć konflikty między różnymi organizacjami, dotyczące przywództwa we włoskich ruchach. Uzyskano obraz włoskiego aktywizmu LGBT głównego nurtu, a także "antagonistycznego" aktywizmu opozycyjnego.

Dokonując porównania z Francją, uczeni wyszczególnili problemy dotyczące umiędzynarodowienia aktywizmu LGBT. Francuski ruch LGBT doprowadził w ciągu ostatnich lat do zbudowania silnej, jednolitej struktury aktywizmu LGBT. We Włoszech siła aktywizmu LGBT wynika z konfrontacji z oporem tamtejszych polityków co do praw LGBT.

Opracowany wielowymiarowy model wzbogaca europejskie piśmiennictwo z zakresu badań genderowych i praw mniejszości seksualnych oraz może umożliwić analizowanie polityki w sprawie LGBT jako złożoną dziedzinę prawną. Obejmuje on trzy kluczowe wymiary: politykę w sprawie mniejszości, ruchy społeczne oraz równość praw.

Wyniki omawianych badań i powiązanych prac zostały opublikowane i były szeroko rozpowszechniane. W efekcie problematyka polityki w sprawie LGBT stała się przedmiotem badań naukowych we Włoszech. Prace te przyczyniły się także do poszerzenia debaty publicznej na temat praw osób LGBT we Włoszech. Ponadto pomogły środowisku naukowemu zrozumieć problematykę włoskiego aktywizmu LGBT oraz złożoną specyfikę tego ruchu.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Lesbijki, geje, osoby biseksualne i transpłciowe (LGBT), aktywizm, Włochy, polityka w sprawie mniejszości, ruchy społeczne, równe prawa, upór aktywistów, aktywizm LGBT
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę