Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

CIDAM — Wynik w skrócie

Project ID: 208661
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Włochy

Wpływ konfliktów wewnętrznych na ubóstwo

W ciągu ostatnich 30 lat doszło do wielu konfliktów wewnętrznych w krajach rozwijających się. Aby umożliwić walkę z ubóstwem, konieczne jest zatem pełne zrozumienie przyczyn i konsekwencji tych konfliktów.
Wpływ konfliktów wewnętrznych na ubóstwo
W oparciu o podejście ekonomiczne zespół finansowanego ze środków UE projektu CIDAM (Conflict, identity and markets) badał konflikty w biednych krajach poprzez analizę powiązań pomiędzy uwarunkowaniami kulturowymi, politycznymi i gospodarczymi.

Zespół oceniał rolę zarówno czynników krajowych, jak i międzynarodowych, w tym zmienne, takie jak zróżnicowanie dochodów, wstrząsy gospodarcze i wyposażenie w zasoby. Zespół stworzył nowy wskaźnik wielowymiarowy uwzględniający fakt, że wyrażanie tożsamości etnicznej może zależeć od stopnia pokrywania się z kategoriami opartymi na dochodach, wykształceniu itd.

Naukowcy zebrali oryginalne dane ze Stanów Zjednoczonych i zaproponowali test dyskryminacji rasowej w systemie wymiaru sprawiedliwości, w oparciu o tendencje do uchylania decyzji w postępowaniach odwoławczych przez sądy wyższej instancji.

Ważną częścią projektu była empiryczna analiza uwarunkowań ekonomicznych i geograficznych konfliktów na szczeblu lokalnym. Zespół projektu CIDAM stworzył zestaw danych gridowych dotyczących Afryki Subsaharyjskiej, który łączy wysokiej rozdzielczości dane na temat zdarzeń konfliktowych, upraw, niespodziewanych zdarzeń pogodowych i zasobów mineralnych.

Naukowcy przeanalizowali również rolę międzynarodowych graczy w konfliktach wewnętrznych przy użyciu metody opartej na reakcji rynków finansowych na wiadomości. Metodologia ta umożliwiła znalezienie odpowiedzi na kilka pytań z dziedziny polityki dotyczących zysków i strat firm wynikających z gwałtownych konfliktów oraz sposobów wykrywania naruszeń międzynarodowych embarg.

Wyniki ukazują dodatnią stopę zwrotu w przypadku przedsiębiorstw mających siedzibę w krajach o wysokim wskaźniku korupcji i niskiej przejrzystości w zakresie handlu bronią. Oznacza to, że firmy są bardziej skłonne do łamania embarg na broń. Zaproponowano metodę wykrywania potencjalnych naruszeń embarga opartą na łańcuchach reakcji poszczególnych rynków giełdowych.

Ogólnie w ramach projektu próbowano zastosować czynniki ekonomiczne, społeczne i polityczne w celu wyjaśnienia występowania społecznych lub gwałtownych konfliktów w krajach rozwijających się. Oprócz wydania publikacji naukowych i utworzenia nowych zbiorów danych, zespół projektu zaproponował nowe narzędzia metodologiczne i przedstawił spostrzeżenia dotyczące projektowania polityk gospodarczych w celu zapobiegania konfliktom i walki z ubóstwem.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Konflikty wewnętrzne, ubóstwo, kraje rozwijające się, CIDAM, embarga
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę