Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

IHKDC — Wynik w skrócie

Project ID: 249612
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Cechy szczególne akumulacji środków przez biedne gospodarstwa domowe w krajach rozwijających się

W ramach jednego z projektów finansowanych ze środków UE zajęto się zbadaniem, na ile preferencje, przekonania, informacje, oczekiwania i dostępne zasoby mogą istotnie wpływać na dobrobyt biednych gospodarstw domowych.
Cechy szczególne akumulacji środków przez biedne gospodarstwa domowe w krajach rozwijających się
Głównym celem projektu było zbadanie akumulacji środków przez biedne gospodarstwa domowe w krajach rozwijających się, ze szczególnym naciskiem na kapitał ludzki. Zwracano uwagę na zrozumienie mechanizmów rządzących tym procesem inwestycyjnym, czynników ograniczających i konkretnych kontekstów politycznych realizacji.

Inwestowanie jest zjawiskiem w swej istocie dynamicznym, wymagającym między innymi rozważania przyszłych zwrotów. Ze względu na brak danych dotyczących subiektywnych oczekiwań determinujących indywidualne decyzje badacze często czynili dotąd arbitralne założenia na temat formowania oczekiwań. Postanowiono zatem przeprowadzić prace nad wiarygodnymi narzędziami do mierzenia subiektywnych oczekiwań i metodami używania takich narzędzi.

W ramach projektu IHKDC (Exiting long run poverty: The determinants of asset accumulation in developing countries) podjęto analizę procesów rozwoju kapitału ludzkiego w ciągu pierwszych pięciu lat życia. Za cel przyjęto scharakteryzowanie tego procesu, czyli w formalnej terminologii ekonomicznej funkcji produkcji kapitału ludzkiego, i czynników go warunkujących.

W badaniach kładziono nacisk na różne wartości wejściowe wprowadzane do funkcji produkcji. Badacze postanowili scharakteryzować wybory inwestycyjne dokonywane przez poszczególnych uczestników procesu i rodziców oraz ograniczenia wiążące tych ostatnich.

Zbadano też istniejące środki interwencyjne, między innymi żłobki społeczne dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji, oraz konkretne interwencje, w których były one używane, w tym zrealizowany w Kolumbii duży program pilotażowy wizyt domowych.

Wnioski z analiz interwencji w różnych krajach miały znaczący wpływ na prace badaczy i ustawodawców. Wyniki projektu zaowocowały publikacjami oraz nowymi interwencjami i programami pilotażowymi interwencji.

Część projektu dotyczyła obserwacji decyzji inwestycyjnych podejmowanych w gospodarstwach domowych, najczęściej przez rodziców, i odnoszenia tego modelu do różnych programów socjalnych. Zgromadzone dane wyraźnie sugerują, że większa kontrola kobiet nad zasobami istotnie zmienia prawidłowości w wydatkach, co wskazuje na duże znaczenie podziałów zasobów wewnątrz gospodarstwa domowego.

Badacze zajęli się też wpływem różnego rodzaju programów mikrokredytów i potencjalnym znaczeniem wybranych programów socjalnych dla kapitału społecznego.

Omawiane prace umożliwiły dokładniejsze szacowanie wpływu niektórych polityk i poznanie mechanizmów prowadzących od indywidualnych poglądów do wyborów inwestycyjnych, a docelowo do wyników.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Akumulacja środków, biedne gospodarstwa domowe, kraje rozwijające się, inwestycje, kapitał ludzki, IHKDC
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę