Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Znaczenie nanotechnologii dla postępów neuronauki

Dzięki nowym odkryciom w materiałoznawstwie badacze mogą teraz wykorzystać nanotechnologię do badania mózgu. W ramach inicjatywy europejskiej identyfikowano wyzwania tego typu obiecujących badań.
Znaczenie nanotechnologii dla postępów neuronauki
Inżynieria neurologiczna, nowa dziedzina neuronauki, ułatwia regenerację, wymianę i poprawę stanu uszkodzonej tkanki nerwowej. Z powodu unikalnej anatomii i fizjologii ośrodkowego układu nerwowego (OUN) projektowanie narzędzi do naprawy uszkodzeń tkanek OUN oraz innowacyjnych interfejsów między mózgiem a maszyną napotyka na liczne ograniczenia. Nanomateriały na bazie węgla są najbardziej obiecującym narzędziem do poszerzenia wiedzy o mózgu i opracowania nowej generacji nanoleków oraz protez do zastosowań w neurologii.

W tym kontekście w ramach finansowanego ze środków UE projektu INCA-NANEP (Interfacing carbon-based nanomaterials to neurons: Toward new horizons in cellular neuroprosthetics) badano interfejs między nanomateriałami na bazie węgla a neuronami. Koncentrowano się na materiałach nanoprotez, użytecznych w regeneracji i odzyskiwaniu funkcji poznawczych.

Uczestnicy projektu scharakteryzowali nanomateriały na bazie węgla pod kątem przyszłych zastosowań biologicznych. Z powodzeniem wykazali ich biozgodność oraz analizowali ich sprzężenie z sieciami neuronalnymi metodami elektrofizjologii.

Opublikowano 2 artykuły w renomowanych czasopismach, a kolejne są obecnie w przygotowaniu. Wyniki projektu zaprezentowano podczas siedmiu międzynarodowych spotkań i konferencji. Ponadto nawiązano współpracę z nowymi partnerami, co umożliwi opracowanie kolejnych propozycji badań. Partnerzy będą ubiegać się o ich finansowanie w ramach takich programów, jak Horyzont 2020.

Projekt INCA-NANEP przyczynił się do poszerzenia wiedzy z dziedziny nanotechnologii oraz jej zastosowań w neuronauce. Tym samym przetarł szlaki dla nowej generacji narzędzi, implantów do regeneracji oraz inteligentnych urządzeń elektrycznych do głębokiej stymulacji terapeutycznej mózgu.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Nanotechnologia, neuronauka, mózg, nanomateriały na bazie węgla, INCA-NANEP
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę