Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Aktywowana hipoksją regulacja ekspresji genów

Niedobór tlenu, czyli hipoksja, zachodzi w tkankach podczas różnych zmian patologicznych, w tym podczas nowotworzenia. Naukowcy próbowali stworzyć celowane prekursory leków, które uwalniają inhibitory enzymów komórkowych pod wpływem hipoksji.
Aktywowana hipoksją regulacja ekspresji genów
Wzrastający guz szybko staje się zbyt duży względem swojego zaopatrzenia w krew, co tworzy miejsca, gdzie stężenie tlenu jest wyraźnie niższe niż w zdrowych tkankach. Hipoksja zachodzi w większości guzów litych i koreluje ze słabymi rokowaniami dla pacjenta. Infekcje bakteryjne prowadzące do powstawania biofilmu tworzą również warunki hipoksyjne i są charakterystyczne dla zakażeń oportunistycznych.

Specyficzne własności różniące komórki nowotworowe od zdrowych umożliwiają zastosowanie terapii celowanych. Uczestnicy finansowanego przez UE projektu HYPOXPROBE (The development of hypoxia-activated probes for imaging and therapy) próbowali stworzyć prekursory leków z selektywnym uwalnianiem inhibitorów enzymów związanych z nowotworzeniem w przypadku hipoksji.

Powodzenie w stosowaniu aktywowanych hipoksją prekursorów leków (HAP) wymaga stworzenia sytemu, który może skutecznie obrazować gradienty hipoksji u bakterii i w komórkach ssaków. Naukowcy próbowali użyć nowatorskich, aktywowanych hipoksją, małocząsteczkowych związków indukujących ekspresję genów. W tym systemie białko fluorescencyjne ulega ekspresji tylko wtedy, gdy małocząsteczkowy związek indukujący zostanie uwolniony poprzez usunięcie aktywowanej hipoksją grupy. Zielone białko fluorescencyjne posłużyło jako gen reporterowy pod kontrolą operatora lac. Wstępne doświadczenia pozwoliły stworzyć podstawy tej metody.

Kinaza punktu kontrolnego 1 (Chk1) jest ważnym celem chemioterapeutycznym. Naukowcy chcieli stworzyć model HAP bazując na inhibitorze SAR020106 tej kinazy. Wykorzystali grupę nitroimidazolową do syntezy bioredukującego prekursora leku poprzez koniugację reszty nitroimidazolowej do SAR020106.

Działalność projektu doprowadziła do stworzenia pierwszego aktywowanego hipoksją prekursora leku, który wymaga dalszych testów w komórkach nowotworowych. Wartym uwagi osiągnięciem jest dostarczenie informacji użytecznych w terapii przeciwnowotworowej i przeciwbakteryjnej.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Hipoksja, guz lity, HYPOXPROBE, prekursor leku aktywowany hipoksją, Chk1
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę