Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

TWES — Wynik w skrócie

Project ID: 263782
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Finlandia

Wpływ delegowanych pracowników migrujących na stosunki pracy w UE

W Unii Europejskiej zachodzą obecnie zmiany w stosunkach pracy pracowników migrujących oraz w powiązanym prawodawstwie. W ramach unijnej inicjatywy badano wzrost liczby delegowanych pracowników migrujących i ich wpływ na stosunki pracy.
Wpływ delegowanych pracowników migrujących na stosunki pracy w UE
Prawo UE ogranicza prawa związków zawodowych i rządów do regulowania warunków pracy zagranicznych usługodawców prowadzących działalność na terytorium ich kraju. W przeważającej części stosunki pracy są regulowane przez prawo kraju ojczystego pracownika, a nie przez prawo kraju przyjmującego. Podwykonawstwo dla firm ponadnarodowych i praca agencyjna przyczyniają się do fragmentaryzacji rynków pracy w UE.

Z tego względu zespół finansowanego ze środków UE projektu TWES (Transnational work and the evolution of sovereignty) badał, w jaki sposób dostosowano suwerenność poprzez ustawodawstwo UE i zdecydowane działania na rzecz zmniejszenia zależności od terytorium. Ogólnym celem projektu było określenie, w jaki sposób wpłynęło to na transformację stosunków pracy pracowników migrujących w całej UE. Skupiono się na branży budowlanej i metalurgicznej, ponieważ w tych branżach pracuje wielu pracowników delegowanych.

Partnerzy projektu przeprowadzali wywiady z delegowanymi pracownikami migrującymi oraz współpracownikami pracującymi w kraju ojczystym w celu udokumentowania ich doświadczeń. Prowadzili również rozmowy z kierownikami, funkcjonariuszami związków zawodowych i decydentami. Dodatkowe wywiady pomogły w zrozumieniu politycznych i prawnych zmian zachodzących w UE, które przyspieszają rozwój różnych form suwerenności. Na podstawie tych wywiadów przeprowadzono kilka porównawczych studiów przypadków dotyczących różnych miejsc pracy i branż.

Wyniki pokazują, że nowe rodzaje pracy ponadnarodowej mogą systematycznie prowadzić arbitraż pomiędzy krajowymi standardami pracy i całkowicie unikać przepisów krajowych. Instytucje UE, a w szczególności Europejski Trybunał Sprawiedliwości, umożliwiają stosowanie i zachęcają do stosowania takich praktyk poprzez wspieranie interpretacji prawnych, które chronią ponadnarodowych pracodawców przed przepisami krajowymi. Prowadzi to do znacznej deregulacji paneuropejskiego rynku pracy w wielu gałęziach przemysłu, gdzie jedyną opcją pracowników w przypadku nadużyć ze strony pracodawcy jest znalezienie zatrudnienia w innym miejscu.

Zespół projektu TWES pokazał, co się dzieje w przypadku osłabienia kanałów wpływu krajowego prawa pracy i zwiększenia liczby delegowanych pracowników migrujących.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Delegowani pracownicy migrujący, stosunki pracy, TWES, praca transnarodowa, suwerenność
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę