Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

IPCWPPB — Wynik w skrócie

Project ID: 230569
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Kultura rdzennej ludności w zglobalizowanym świecie

Skupiając się na ważnych sztukach performatywnych, w ramach finansowanego przez UE projektu badacze analizowali, jak rdzenność w różnych formach jest wyrażana i rozumiana w coraz bardziej złożonym i zglobalizowanym świecie.
Kultura rdzennej ludności w zglobalizowanym świecie
W ramach projektu IPCWPPB (Indigeneity in the Contemporary World: Performance, Politics, Belonging) przeanalizowano film, teatr, taniec i festiwale muzyczne, aby określić, jak do sztuki performatywnej rdzennej ludności przenikają współczesne problemy za pośrednictwem działań politycznych, estetycznych oraz afektywnych. Zespół badawczy przedstawił wieloaspektowe i interdyscyplinarne badanie przedmiotu, podejmując dialog z różnymi partnerami wśród rdzennej ludności. Badanie przeprowadzono na podstawie sztuki performatywnej w Amerykach, Australii, krajach Pacyfiku oraz Południowej Afryki oraz na międzynarodowym obiegu prac rdzennej ludności w Europie.

Badacze zorganizowali różne wydarzenia dla celów badań międzynarodowych, umożliwiając innowacyjną w skali branży analizę. Podróżowali również do różnych krajów, uzyskując dostęp do zdalnych repozytoriów, nagrywając występy w trakcie ich trwania oraz prowadząc wywiady z artystami, wpływowymi osobami ze świata kultury oraz publicznością.

Projekt został podzielony na cztery interdyscyplinarne grupy tematyczne: Towar i spektakl, Pojednanie i spójność społeczna, Dziedzictwo i kultura materialna oraz Mobilność i przynależność. Te tematy służyły jako analityczna podstawa do zrozumienia, jak estetyka rdzennych mieszkańców, ich wartości, wiedza oraz praktyki są przekazywane oraz jak kreatywne twórcze formy sztuki przyczyniają się do tworzenia szerszych ruchów kulturowych.

Badacze odnaleźli wspólne zainteresowania w problemach sprawiedliwości społecznej oraz restytucji postkolonialnej, a także suwerenności, polityki tożsamości, regeneracji kultury, zrównoważenia środowiskowego oraz lokalnym i globalnym obiegu sztuki ludności rdzennej i jej wytworów. W ramach projektu przeanalizowano również sposoby integrowania mediów cyfrowych z repozytoriami sztuki rdzennej ludności i sposób, w jaki wnoszą one wkład w dialog międzynarodowy, realizację planów aktywistów oraz wymianę praktyk związanych ze sztuką.

Stworzono międzynarodową sieć złożoną z pracowników naukowych, twórców przedstawień oraz komentatorów kultury. Zespół opracował kilka książek oraz wydawnictw w czasopismach naukowych, a także utworzył zestaw otwartych narzędzi badawczych zwiększających przyszłe możliwości badawcze.

Członkowie zespołu działali jako doradcy, tłumacze, współpracownicy oraz animatorzy wydarzeń kulturalnych, co zaowocowało stworzeniem międzynarodowych festiwali filmowych w Kolumbii, Ekwadorze, Francji oraz Stanach Zjednoczonych. Pełnili również rolę organizatorów prezentujących sztukę rdzennej ludności za pośrednictwem festiwali wielu dziedzin sztuki, muzeów oraz galerii. Widzowie entuzjastycznie zareagowali na badania prowadzone w ramach projektu na warsztatach, podczas dyskusji lub innych wydarzeń angażujących społeczeństwo.

Wyniki projektu zostały opublikowane na piśmie, przedstawione w formie ustnej, cyfrowej oraz wideo, a także zaprezentowane w roku 2013 na wystawie w Londynie, która odniosła wielki sukces. Rezultat prac został następne dostosowany do umieszczenia w interaktywnej platformie online. Projekt osiągnął cele naukowe i kulturowe poprzez uzyskanie finansowania na szeroką gamę występów rdzennej ludności stanowiących współczesny wyraz sztuki, nie zaś przez zbieranie antropologicznych ciekawostek i przedstawienie nowych punktów widzenia w kluczowych debatach naszych czasów.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Rdzenni mieszkańcy, kultura, zglobalizowany świat, rdzenność, IPCWPPB, sztuka rdzennej ludności, przedstawienia teatralne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę