Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Media informacyjne wspierają integracją kulturową

Badanie wykazało, w jaki sposób medialne wiadomości polityczne mogą być wykorzystywane jako materiały edukacyjne w nauczaniu języków obcych, pomagając w przyswajaniu nowego języka przez imigrantów, a jednocześnie przyczyniając się do zwiększenia integracji politycznej i społecznej.
Media informacyjne wspierają integracją kulturową
Aby imigranci mogli zintegrować się ze społeczeństwem kraju docelowego, muszą poznać miejscowy język. Powinni także poznać społeczeństwo, w którym żyją. Międzykulturowość jako sposób na wzmocnienie dialogu kulturowego oraz wsparcie procesu integracji imigrantów były przedmiotem badań prowadzonych w ramach finansowanego ze środków UE projektu TVNPI (TV news for promoting interculturalism: A novel step towards immigrant integration).

Celem inicjatywy było opracowanie wszechstronnego i zintegrowanego podejścia do badania roli (telewizyjnych) mediów informacyjnych w procesie integracji nowych imigrantów w Irlandii, Holandii i Hiszpanii, na poziomie strukturalnym, jak i społeczno-kulturowym.

Projekt podzielono na różne etapy, aby lepiej zrozumieć czynniki odpowiedzialne za zależność między mediami i integracją. W tym celu przyjrzano się ujęciu rzeczywistości społecznej w telewizyjnych serwisach informacyjnych w krajach goszczących imigrantów oraz roli wiadomości w doświadczeniach integracyjnych imigrantów. Badanie objęło też internetową platformę oferującą telewizyjne materiały edukacyjne, które pomagają imigrantom doskonalić umiejętności językowe i promują procesy komunikacji międzykulturowej.

Zespół przeprowadził analizę treści reprezentatywnej próby publicznych i komercyjnych kanałów telewizyjnych w Irlandii, Holandii i Hiszpanii. W tym kontekście przeanalizowano wzorce dotyczące informacyjnych produkcji telewizyjnych w tych krajach w ramach trzech badań.

Imigranci uczestniczący w badaniu stwierdzili, że oglądanie krajowych wiadomości pozwala im nabyć szereg nowych kompetencji społecznych i kulturowych. To z kolei pozwala im zrozumieć wartości i bieżące sprawy w kraju goszczącym. Czynniki wpływające na zależność między korzystaniem z mediów a integracją imigrantów to między innymi poziom wykształcenia, pochodzenie, umiejętności językowe oraz sposób postrzegania wiadomości w kraju goszczącym.

Przygotowano zalecenia dotyczące dalszych badań i najlepszych praktyk w zakresie wykorzystania mediów do promowania integracji imigrantów i dialogu międzykulturowego. Nawiązano też współpracę z projektami badawczymi realizowanymi na różnych uczelniach i ośrodkach badawczych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Media informacyjne, przyswajanie języka, integracja społeczna, międzykulturowość, TVNPI
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę