Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

HERPESTI — Wynik w skrócie

Project ID: 328328
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Niemcy

Badanie narażenia gadów i płazów na pestycydy

Płazy i gady to dwie grupy kręgowców o największej liczbie gatunków zagrożonych. Zanieczyszczenie środowiska związane z działalnością człowieka należy do najpoważniejszych czynników zagrażających tym organizmom, ale mimo to nie są one uwzględniane w ocenach ryzyka dotyczących polutantów, takich jak pestycydy.
Badanie narażenia gadów i płazów na pestycydy
Celem projektu HERPESTI (Characterizing the risk of pesticide use on amphibian and reptile populations based on multiple, ecologically relevant responses) było określenie stopnia ochrony, jakie europejskie prawodawstwo zapewnia płazom i gadom.

Uczeni oszacowali wpływ pestycydów na stan i zdolność przeżycia populacji gadów i płazów, w tym ich zachowania rozrodcze, odpowiedź immunologiczną i odporność na patogeny. Ustalono też, czy dostępne protokoły oceny ryzyka są skuteczne w ochronie płazów i gadów przed pestycydami.

Naukowcy zbadali ryzyko narażenia płazów i gadów na pestycydy, wykorzystując traszkę helwecką (Lissotriton helveticus) i jaszczurkę murową (Podarcis muralis). Wyniki badania wskazują na wysokie ryzyko narażenia, zarówno związane z bezpośrednim natryskiwaniem, jak i wchłanianiem przez skórę lub poprzez pokarm. W porównaniu z ptakami i ssakami płazy i gady pozostają narażone przez dłuższy czas ze względu na mniejsze możliwości przeniesienia się z zagrożonych terenów.

Porównano ze sobą różne sposoby, w jakie płazy i gady narażone są na pestycydy w środowisku wodnym i lądowym w przypadku żaby trawnej (Rana temporaria), traszki helweckiej i jaszczurki murowej. Stwierdzono, że toksyczność może zależeć od drogi narażenia na określone pestycydy, na przykład herbicyd glufosynat amonowy okazał się bardziej toksyczny dla larw traszek znajdujących się w osadach niż tych znajdujących się w wodzie. Dowodzi to, że w przypadku płazów wodnych przyswajanie skażonego pokarmu i/lub osadów może być ważną drogą narażenia na pestycydy.

Dane dotyczące toksyczności u ryb, ptaków i ssaków oceniono pod kątem skuteczności ochrony płazów i gadów przed działaniem pestycydów. Nieuwzględnianie płazów i gadów w ocenie ryzyka jest niepokojące, ponieważ grupy te są szczególnie wrażliwe na skutki działania tych substancji.

Na przykład, w testach wykorzystujących ssaki i ptaki pomija się wchłanianie pestycydów przez skórę w środowisku lądowym. Tymczasem przepuszczalność skóry płazów czy też zależność między gadami i glebą, szczególnie podczas składania jaj w ziemi, w której stosowane są pestycydy, sprawiają, że jest to istotna droga narażenia dla tych organizmów.

Projekt HERPESTI pokazał, że pilnie potrzebna jest zmiana sposobu przeprowadzania oceny narażenia kręgowców na pestycydy. Uczeni uzyskali dowody przemawiające za tym, że szlaki narażenia stosowane obecnie w odniesieniu do ryb, ptaków i ssaków nie są odpowiednie w przypadku płazów i gadów.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Płazy, gady, ocena ryzyka, pestycydy, HERPESTI, toksyczność, osady, glufosynat amonowy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę