Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Kaukaskie lasy strefy umiarkowanej umożliwiają badanie historii klimatu

Ze względu na oddziaływanie Morza Czarnego i okolicznych gór roczna wysokość opadów w kolchidzkich lasach deszczowych strefy umiarkowanej w Turcji i Gruzji wynosi aż 4000 milimetrów. Mimo to nawet w tych warunkach drzewa mogą być narażone na suszę, przy czym dłuższe okresy suszy mogą powodować większe zmiany niż krótkie, ale intensywne okresy bez deszczu.
Kaukaskie lasy strefy umiarkowanej umożliwiają badanie historii klimatu
W ramach projektu CLIMADYST-RAINFOR (Influence of climate variability on the dynamics and structure of old-growth temperate rainforests) badano różne czynniki klimatyczne wpływające na rozwój kolchidzkich lasów deszczowych strefy umiarkowanej. Dzięki połączeniu dendrochronologii (badania słoi drzew), zbiorów danych na temat lasów oraz dynamicznego modelowania roślinności naukowcy określili długoterminowy wpływ dawnych zmian klimatycznych na te lasy.

Z drzew liczących nawet 350 lat pobrano próbki dendrochronologiczne, aby zrekonstruować dawne zmiany opadów i temperatur. Badano fragmenty starodrzewu, aby zrekonstruować jego dynamikę, zakłócenia i biomasę na przestrzeni ostatnich kilkuset lat.

Efektem projektu jest powstanie najobszerniejszej dotychczas sieci dendrochronologicznej i ekologicznej dotyczącej tych lasów. Zrekonstruowane dane dotyczące dynamiki i zakłóceń drzewostanu porównano z symulacjami modelowymi w celu skalibrowania i ograniczenia dynamicznego modelu rozwoju lasów.

Nowe chronologie wykorzystano do zbadania reakcji różnych gatunków drzew na zmiany klimatyczne w kilku miejscach regionu. Ujawniły one różne odpowiedzi na opady i temperaturę, co pozwoliło na określenie konkretnych wymagań klimatycznych oraz zbadanie wpływu przyszłych zmian klimatu na lasy. Naukowcy mogli też zrekonstruować opady i temperaturę od lat 50. XVIII wieku.

Omawiany projekt pomoże lepiej zrozumieć dawne zmiany klimatyczne w regionie Kaukazu, a także oszacować wpływ dawnego i przyszłego klimatu na rozwój lasów. Zgromadzone dane pomogą też w usprawnieniu gospodarki wodnej w regionie.

Projekt CLIMADYST-RAINFOR umożliwił zbadanie w szerokim wymiarze czasowym roli zmienności klimatu jako czynnika wywołującego zmiany w lasach deszczowych strefy umiarkowanej. Opracowane narzędzia przyczynią się do pogłębienia wiedzy na temat potencjalnego wpływu związanych ze zmianą klimatu wahań zachodzących w dynamice suszy na usługi ekosystemowe i bioróżnorodność.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Kolchidzkie lasy deszczowe strefy umiarkowanej, Morze Czarne, susza, CLIMADYST-RAINFOR, dendrochronologia, zmiana klimatu, zarządzanie zasobami wodnymi, niszczenie lasów, dynamika lasów, sekwestracja dwutlenku węgla, biomasa
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę